Miljø, Natur og Landbrug

Miljø, Natur og Landbrug arbejder med forurening fra virksomheder, vandløb, natur, vandforsyning, spildevand og klima, jordforurening og landbrug.

Der er 24 medarbejdere knyttet til sektionen, og en stor del af arbejdet består af myndighedsarbejde.

Miljø, Natur og Landbrugs hovedopgaver er:

  • spildevandsplanlægning og vurderinger af udledninger af spildevand til overfladevand og grundvand. 
  • vurdering af jordforurening i forhold til grundvand og anvendelsen af arealer. Der udføres områdeklassificering. 
  • vandforsyning og beskyttelse af grundvand. Der føres tilsyn med vandkvaliteten og vandværker. Der foretages risikovurdering af forureningskilder samt vandforsynings- og indsatsplanlægning.
  • behandling af ansøgninger om tilladelse til gravning af sand, sten, grus og ler.
  • opgaver inden for naturbeskyttelsesloven; bygge- og beskyttelseslinjer, beskyttet natur, beskyttede arter, vurderinger af miljøgodkendelser, offentlighedens adgang til naturen, dambrug, Randers Fjord, habitatsområder, vandløbsregulering og -restaurering, tilsyn og kontrol med vandløb, bræmmer, vandhuller, søer og naturvejledning.