Plan

Plan varetager opgaver inden for strategisk og fysisk planlægning, arkitektonisk rådgivning samt opgaver i forhold til planloven og byfornyelsesloven, lov om almene boliger, BBR loven m.m.

Plans primære arbejdsopgaver er:

  • Debatoplæg og forslag til kommuneplanen, herunder kommuneplantillæg og temarevisioner.
  • Forslag til lokalplaner, herunder borgerinddragelse og behandling af indsigelser
  • Strategisk planlægning, byudvikling, struktur- og helhedsplaner og temaplaner inden for fysisk planlægning og arkitektur
  • Bygningsbevaring og arkitektonisk rådgivning, bl.a. arkitekturpolitik og arkitekturprisen samt skitseprojekter til bl.a. byens torve og gader samt sekretariat for bevaringsudvalget
  • Forslag til rækkefølgeplan for byfornyelse samt sagsbehandling af byfornyelsessager.
  • Planrådgivning, erhvervsservice og administration af planloven – planudtalelser og vurderinger i forhold til kommuneplanen og lokalplaner samt landzonesager, udstykningstilladelser, ejendomsavancebeskatning og påtegning af servitutter
  • Intern rådgivning vedrørende fast ejendom f.eks. åstedsforretninger, ekspropriationer samt kommunens køb og salg af arealer.
  • Diverse andre opgaver som vejnavngivning, husnummerering, sekretariat for hegnssynet, bistand ved grafisk design m.v.

Britta Pørksen er leder i sektionen.

Tel. 8915 1569 
britta.poerksen@randers.dk

Kontakt: Tlf. 89 15 15 15

Plan@randers.dk