Miljø, Natur og Landbrug

Miljø Natur og Landbrug administrer Miljøgodkendelser og tilsyn med virksomheder.

Udledning af spildevand til vandmiljøet. Der foretages spildevandsplanlægning og vurderinger af udledninger af spildevand til overfladevand og grundvand. 

Jordforurening. Forureninger vurderes i forhold til grundvand og anvendelsen af arealer. Der udføres områdeklassificering. 

Vandforsyning og beskyttelse af grundvand. Der føres tilsyn med vandkvaliteten og vandværker. Der foretages risikovurdering af forureningskilder samt vandforsynings- og indsatsplanlægning. 

Råstoffer. Der behandles ansøgninger om tilladelse til gravning af sand, sten, grus og ler.

Opgaver inden for naturbeskyttelsesloven, bygge- og beskyttelseslinier, beskyttet natur (§3), beskyttede arter, vurderinger af miljøgodkendelser, offentlighedens adgang til naturen, dambrug, Rds. Fjord, habitatsområder, vandløbsregulering og –restaurering, tilsyn og kontrol med vandløb, bræmmer, vandhuller, søer og Naturvejledning.

Sektionsleder er Ove Nørregaard.

Tlf. 89 15 15 15

Mailadresser:

Landbrug@randers.dk

Miljoe@randers.dk

Natur@randers.dk