Befolkningsprognose og nøgletal

Hvert år bidrager kommunerne til en række statistikker over både den historiske udvikling og den forventede fremtidige udvikling

Befolkningsprognosen

Randers Kommune udarbejder selv hvert år en befolkningsprognose, som ud fra en række forudsætninger beskriver den forventede befolkningsudvikling i kommunen de kommende år.

Befolkningsprognosen er et vigtigt element i den kommunale budgettering og planlægning, idet behovet for antal pladser i vuggestuer, børnehaver, skoler, fritidsordninger, plejehjem m.v. afhænger af befolkningens størrelse og sammensætning. Tilsvarende har befolkningsprognosen også betydning for kommunens indtægtsbudgettering. 

Se befolkningsprognosen med tilhørende bilag i de røde linkblokke til højre.

Ved spørgsmål til befolkningsprognosen kan der rettes henvendelse til Ulrich Egebjerg på tlf. 8915 1161 eller Ulrich.Kjaer.Egebjerg@randers.dk

6-by nøgletal

I 6-by samarbejdet udarbejder Randers Kommune sammen med landets fem største kommuner en rapport med nøgletal for det seneste regnskabsår.

2015-rapporten er nummer syv i rækken, der omfatter alle seks kommuner. Lignende rapporter har været udarbejdet siden 1985 for Århus, Odense, Esbjerg, Randers og Aalborg.

Årets rapport er den anden udgave, hvor der primært tages udgangspunkt i regnskabstal (regnskab 2014) - der blev tidligere som udgangspunkt anvendt budgettal.

Nøgletallenes hovedformål er at skabe grobund for sammenligning af udgifts- og serviceniveauer på tværs af 6-by kommunerne. Som det også fremgår af forordet til rapporten, er der ikke tale om en facitliste, men nærmere et udgangspunkt for at dykke dybere ned i de forskelle, der kan observeres i de forskellige sektorer. I visse tilfælde kan en række faktorer - som eksempelvis forskellig konteringspraksis - vanskeliggøre direkte sammenligninger. Men tallene og tabellerne er et indspark til undring, debat og kritisk stillingtagen til den service som kommunerne leverer. Kort sagt er udgivelsen et forsøg på at synliggøre, hvordan kommunerne forvalter midlerne og leverer service til borgerne

Rapporten viser nøgletal for de kommunale udgifter på de store serviceområder indenfor børnepasning, folkeskole og ældreområdet samt en række øvrige områder.

Derudover er der mulighed for at se bilagstabellerne, som er det talmæssige grundlag for nøgletalsrapporten. Det er den enkelte kommunes fagpersoner, som har bidraget med de oplysninger og tal der er i nøgletalsrapporten.

Se seneste udgave af 6-by nøgletallene med tilhørende bilag i de røde linkblokke til højre.

Danmarks Statistik

Statistikbanken, som er udgivet af Danmarks Statistik, giver adgang til en lang række informationer om det danske samfund. Heriblandt statistik om alle landets kommuner, som kan sammenlignes med hinanden eller med landet som helhed. Det er let at udtrække nøgletallene til visning på skærm, i diagrammer eller på landkort. Der er også mulighed for at eksportere nøgletallene i regnearks- eller databaseformater. Find de kommunale statistikker i mappen ”Kommuner og regioner” under emnet ”Nationalregnskab og offentlige finanser”.

Statistikbanken

Kommunale Nøgletal

Social- og Indenrigsministeriet har udgivet et webbaseret værktøj, der giver mulighed for at få vist mere end 200 kommunale nøgletal for hver af landets kommuner fra 1993 til i dag.

Nøgletallene dækker alle de kommunale områder og giver muligheder for at sammenligne og sortere nøgletal for kommuner, at eksportere nøgletallene i forskellige formater samt at vælge mellem flere præsentationsmuligheder heriblandt tabeller, grafer og landkortvisning.

De kommunale nøgletal