Befolkningsprognose og nøgletal

Hvert år udarbejder Randers Kommune en række nøgletal for udviklingen i Randers Kommune, der bruges til budgettering og sammenligning med andre kommuner.

Befolkningsprognosen

Befolkningsprognosen indeholder et samlet overblik over den forventede befolkningsudvikling i Randers Kommune frem til primo 2030.

Prognosen beregnes ud fra en række forudsætninger om fertilitet og dødelighed, flygtninge/familiesammenførte, flyttemønstre og det fremtidige boligbyggeri (boligprogram).

Befolkningsprognosen er et vigtigt redskab for kommunen, der hvert år anvender prognosen til budgettering af både udgifter og indtægter. Udviklingen i bestemte aldersgrupper viser hvor stor en efterspørgsel, der vil være for pladser i vuggestuer, børnehaver, skoler, plejehjem etc. Prognosen er derfor et værktøj til at fordele de rette midler til de rette områder.

Se befolkningsprognosen 2018-2030 her.

Oversigt over bilag:

Kontakt Budgetkontoret i Randers Kommune for yderligere oplysninger: budgetkontor@randers.dk eller telefon 8915 1108/8915 1161.

Næste udgivelse: Juni 2018 

6-by nøgletal

(revideret 22. juni 2017)

En række nøgletal viser - i den såkaldte 6-bynøgletalsrapport for 2017 - ligheder og forskelle mellem Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers, København og Aarhus kommuner på udvalgte områder.

I rapporten er der en række nøgletal for forskellige kommunale opgaveområder eksempelvis:

  • Skole
  • Dagtilbud
  • Ældre
  • Kultur og fritid

Rapporten sammenligner landets største kommuner på en række områder. Både udgiftsniveau pr. indbygger, aktivitetsniveauer og mere specifikke opgørelser for områder, som tilsammen eksemplificerer kommunernes store og mangeartede opgavepalette:

  • Hvad er den gennemsnitlige skolestørrelse?
  • Hvor stor er kommunens kassebeholdning pr. indbygger?
  • Hvor stor en del af bibliotekernes udlån og aflevering sker via selvbetjening?

Rapporten udkommer hvert andet år, og kommunerne bruger tallene som grundlag for yderligere debat om de udvalgte aktivitetsområder.

Mest interessant i nøgletalsrapporten er selvfølgelig udgiftsniveauet, hvilket i høj grad afspejler kommunernes forudsætninger og prioriteringer.

Forskelle i bl.a. konterings- og budgetteringspraksis betyder, at der er visse forskelle mellem kommunerne som gør, at det kan være vanskeligt at sammenligne enkelte af nøgletallene. Først og fremmest skal tallene således øge interessen for at dykke ned i de forskellige områder og derved skabe en platform, hvorpå yderligere debat kvalificeres.

Se seneste udgave af 6-by nøgletallene med tilhørende bilag via linkene ovenfor. I forhold til den oprindelige udgave er følgende blevet rettet i den reviderede udgave:

  • Odense har haft en rettelse på egne billetindtægter på busområdet - tabel 19-21
  • København har bemærket formelfejl på tandplejen række to i dækningsgrad tabel 57

Danmarks Statistik

Statistikbanken, som er udgivet af Danmarks Statistik, giver adgang til en lang række informationer om det danske samfund. Heriblandt statistik om alle landets kommuner, som kan sammenlignes med hinanden eller med landet som helhed. Det er let at udtrække nøgletallene til visning på skærm, i diagrammer eller på landkort. Der er også mulighed for at eksportere nøgletallene i regnearks- eller databaseformater. Find de kommunale statistikker i mappen ”Kommuner og regioner” under emnet ”Nationalregnskab og offentlige finanser”.

Statistikbanken

Kommunale Nøgletal

Social- og Indenrigsministeriet har udgivet et webbaseret værktøj, der giver mulighed for at få vist mere end 200 kommunale nøgletal for hver af landets kommuner fra 1993 til i dag.

Nøgletallene dækker alle de kommunale områder og giver muligheder for at sammenligne og sortere nøgletal for kommuner, at eksportere nøgletallene i forskellige formater samt at vælge mellem flere præsentationsmuligheder heriblandt tabeller, grafer og landkortvisning.

De kommunale nøgletal