Planstrategi

Planstrategi i høring

23. januar 2019 - Oprettet af Mette Trudslev

Byrådet har vedtaget en ny planstrategi der nu er i offentlig høring. Planstrategien er hægtet op på byrådets vision og målsætninger og indeholder også kommunens bæredygtighedsstrategi:

  • Grøn og bæredygtig udvikling

  • Attraktiv bosætningskommune

  • Attraktiv erhvervskommune

  • Byen Til Vandet

  • Lokal agenda 21

Planstrategien sætter nogle langsigtede mål for udviklingen og en række konkrete handlinger, som enten skal indarbejdes i kommuneplanen i form af temarevisioner, en fuld revision eller i andre projekter. De konkrete handlinger rummer også overordnede strategiske planer, der kan danne grundlag for planlægning og udvikling. Der lægges bl.a. op til, at byrådet vil:

  • Udarbejde en strategi for byudvikling, der sikrer, at nye bebyggelser placeres hensigtsmæssigt i forhold til at skabe sammenhængende bydele med fællesskaber, sammenhængende grønne områder og god infrastruktur,

  • Udpege nye byomdannelsesområder, der sikrer, at byerne ikke kun udvikler sig udad men også fortættes nærmest de eksisterende bymidter

  • En arkitektur- og bylivspolitik, der sikrer, at byggeri opføres med høj arkitektonisk kvalitet, og byudvikling bidrager til et bedre nærmiljø for alle.

Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af planstrategien også vedtaget, at kommuneplanen efterfølgende skal revideres som en række temarevisioner samt en fuld revision inden 2021.

Vi opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og komme med ændringsforslag og ideer til, hvordan Planstrategien kan opfyldes. Efter offentlighedsfasen vil byrådet tage stilling til de indkomne ideer

Du kan sende dine ideer og kommentarer til plan@randers.dk

Se Planstrategien her

Frist for høringssvar til fordebatten er 22. marts.2019.

Hvis du indsender ideer eller forslag skal du være opmærksom på, at det indsendte offentliggøres på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.