Lokalplan 658 og Tillæg 15 til Kommuneplan - et boligområde ved Fuglsangsvej i Vorup

Endelig vedtagelse af Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan 658 – et boligområde ved Fuglsangsvej i Vorup.

16. januar 2019 - Oprettet af Mette Trudslev

Byrådet vedtog den 14. januar 2019 Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan 658 – Et boligområde ved Fuglsangsvej i Vorup.

Den endelige vedtagelse er offentligt bekendtgjort den 16. januar 2019, jf. planlovens § 30.

Ændringer i planforslaget

Planforslagene har været i høring fra den 24. april 2018 til den 22. maj 2018. Derudover har kommuneplantillægget på grund af en procedurefejl, været sendt i fornyet offentlig høring på Plandata.dk i 4 uger fra den 3. oktober til den 31. oktober 2018.

I forbindelse med den endelige vedtagelse har byrådet vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag.

Der blev på baggrund af høringssvarene indarbejdet følgende væsentlige ændringer i lokalplanen:

  • Lokalplanen fastsætter en byggelinje på mindst 5 meter fra skel mod nabogrundene mod øst. Dette skal sikre en passende afstand til den eksisterende boligbebyggelse på Skovgårdsvej.

  • Bebyggelse i delområde 1 begrænses fra maks. 2 etager og 8,5 meter til kun at må opføres i 1 etage og i maks 6 meter.

  • Bebyggelse på den nord-vestlige grund (mod engene) får særlig bestemmelse om, at bebyggelsen må fremstå i maks 1 etage og 6 meter set fra syd og kun op til 2 etager og 8,5 meter set fra nord. Bebyggelsen skal tilpasses det skrånende terræn, der falder mod nord.

  • På de to nordligste grunde placeres en byggelinje i 12 meter fra skel mod nord. Bebyggelse på de to grunde skal ligge syd for denne. Dette sikrer at der ikke bygges længere mod nord end den oprindelige kommuneplanramme gav mulighed for.

  • Stiplacering til engene mod nord: I lokalplanforslaget var stien placeret mellem de to nordligste grunde. Det er forvaltningens vurdering, at stiplaceringen mod øst er mest hensigtsmæssig, da den også vil bidrage til at sikre øget afstand mellem ny bebyggelse og den eksisterende bebyggelse på Skovgårdsvej, idet stiudlægget sikrer en ekstra afstand på 4 meter.

  • Lokalplanens rekreative delområde V indskrænkes og støjvolden flyttes mod øst, så beplantningen fortsat sikres.

    Den ændrede afgrænsning af delområdet mod vest har medført en mindre regulering af kommuneplantillæggets rammer geografisk.

Se Lokalplan 658

Se Tillæg 15 til Kommuneplan 2017

Retsvirkninger

Efter den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan give dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Vedtagelsen af planerne betyder, at anvendelsen af arealerne herefter skal ske i overensstemmelse med planerne.

Der kan klages over Randers Kommunes beslutning, se klagevejledning.

Klagevejledning 

 Ifølge planloven kan man klage over retlige spørgsmål relateret til den måde en lokalplan er vedtaget på, eller hvis man finder, at indholdet af en lokalplan strider imod planloven i henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed.

Hvem kan klage?

Enhver med retlig interesse i sagens udfald er klageberettiget. Derudover er foreninger og organisationer, der har som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Hvordan klager jeg?

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter lokalplanen er offentligt bekendtgjort. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år, men er endnu ikke reguleret for 2017.

Du kan læse mere om klagens behandling ved Planklagenævnet, Nævnenes Hus

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan.

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail plan@randers.dk. Randers Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.