Lokalplan 555 og Tillæg 24 til Kommuneplan - Boligbebyggelse ved Bojesvej i Vorup

Endelig vedtagelse af Tillæg 24 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan 555 – Boligbebyggelse ved Bojesvej i Vorup.

12. marts 2019 - Oprettet af Mette Trudslev

Byrådet vedtog den 4.3.2019 Tillæg 24 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan 555 – Boligbebyggelse ved Bojesvej i Vorup.

Den endelige vedtagelse er offentligt bekendtgjort den 12.3.2019, jf. planlovens § 30.

Ændringer i planforslaget

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 7.11.2018 til den 5.12.2018.

Der er modtaget 11 høringssvar til planforslaget.
I forbindelse med den endelige vedtagelse har Byrådet vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag.

Bemærkningerne har medført følgende ændring/tilføjelse til planen:

  • § 5.8 - Der fastlægges et befæstet stiareal fra boligveje E-F til indgang/opgange ved bolig. Det befæstet stiareal skal have en bredde på mindst 1,5 meter.

  • §7.6 – Der tilføjes tekst, så skorstene, elevatortårne og lignende må have en højde på op til 1 meter over bebyggelsens maksimale højde.

  • §7.16 – Bestemmelsen præciseres, så bygningshøjden på depoter ikke må overstige 3 meter, målt fra terræn til bygningens højeste punkt.

  • § 9.9 bestemmelsen omkring fælles opholdsareal F2 præciseres, så det fremstår mere tydeligt, at beplantningen kan kombineres med ”almindelig” græsplæne og at der kan etableres stier inden for F2.

    Det noteres i lokalplanens margin at: Som udgangspunkt kan klimasikring ikke medregnes som fællesopholdsareal. Ved etablering af klimasikring kan skrænten ved dige medregnes som fælles opholdsareal, hvis skrænten har sammenhængende arealer med rekreativ værdi, så den reelt er anvendelige til opholdsareal.

  • Tekst tilføjes i lokalplanens redegørelse vedr. kystsikring og vejudlæg C-D.

  • Der tilføjes bestemmelse om parkering der sikre, at der i delområde I ikke kan etableres garager og carporte vest for udsigtslinjen.

Se Lokalplan 555

Se Tillæg 24 til Kommuneplan 2017

Retsvirkninger

Efter den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan give dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Vedtagelsen af planerne betyder, at anvendelsen af arealerne herefter skal ske i overensstemmelse med planerne.

Der kan klages over Randers Kommunes beslutning, se klagevejledning.

Klagevejledning 

 Ifølge planloven kan man klage over retlige spørgsmål relateret til den måde en lokalplan er vedtaget på, eller hvis man finder, at indholdet af en lokalplan strider imod planloven i henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed.

Hvem kan klage?

Enhver med retlig interesse i sagens udfald er klageberettiget. Derudover er foreninger og organisationer, der har som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Hvordan klager jeg?

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter lokalplanen er offentligt bekendtgjort. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år, men er endnu ikke reguleret for 2017.

Du kan læse mere om klagens behandling ved Planklagenævnet, Nævnenes Hus

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan.

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail plan@randers.dk. Randers Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.