VVM-tilladelse - Vindmøller ved Overgaard

VVM-tilladelse til projekt, der omfatter 46 vindmøller med tilhørende anlæg og transformerstation ved Overgaard.

22. juni 2018 - Oprettet af Mette Trudslev

Randers Kommune har meddelt VVM-tilladelse til det konkrete projekt, som omfatter opstilling af de 46 vindmøller ved Overgaard med tilhørende anlæg og transformerstation, som fremgår af Tillæg 4 til Randers Kommuneplan 2017 og Lokalplan 644 og tilhørende miljørapport.

Vindmøllerne kan opføres med en totalhøjde på mellem 148 m og 149,99 m.

Se VVM-tilladelsen

 
Plangrundlag

Byrådet vedtog den 18. juni 2018 Tillæg 4 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan 644, Vindmøllepark ved Overgaard, med tilhørende miljørapport med VVM og miljøvurdering og sammenfattende redegørelse.

Byrådets beslutning om endelig vedtagelse offentliggøres den 22. juni 2018, hvorfra planerne er gældende.

Se annoncen om endelig vedtagelse her

 
Mere information

Projektet, planforslagene, miljørapporten og planprocessen er nærmere beskrevet på kommunens informationsside på plan.randers.dk/overgaard.

 

Klagevejledning 

VVM-tilladelsen kan påklages til Planklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 3. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om tilladelsens lovlighed. Der kan derimod ikke klages over tilladelsens hensigtsmæssighed.

 
Hvem kan klage?

Enhver med retlig interesse i sagens udfald er klageberettiget. Derudover er foreninger og organisationer, der har som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

 
Hvordan klager jeg?

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter lokalplanen er offentligt bekendtgjort. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år, men er endnu ikke reguleret for 2017.

Du kan læse mere om klagens behandling ved Planklagenævnet, Nævnenes Hus

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan.

 
Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail plan@randers.dk. Randers Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.