Lokalplan 669 - Etageboliger ved Søren Møllers Gade og KPT 18

Endelig vedtagelse af Tillæg 18 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan 669 Etageboliger ved Søren Møllers gade og sammenfattende miljøredegørelse

11. oktober 2018 - Oprettet af Mette Trudslev

Byrådet vedtog den 8.10.2018 Tillæg 18 til Kommuneplan 2017 og lokalplan 669 Etageboliger ved Søren Møllers Gade med tilhørende sammenfattende miljøredegørelse.

Den endelige vedtagelse er offentligt bekendtgjort den 12.10.2018, jf. planlovens § 30.

Ændringer i planforslaget

Planforslagene og miljørapporten har været i høring fra den 20.6.2018 til den 1.8.2018. Der er modtaget 6 høringssvar til planforslaget Byrådet har forholdt sig til bemærkningerne i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen. Bemærkninger og ønsker til planen har medført ændringer, der er blevet indarbejdet i den endelige lokalplan.

Bemærkningerne har medført:

  • §9 – Der skal i skel mod Søren Møllers Gade 35A etableres levende eller fast hegn.

  • På lokalplanens kortbilag 2 er områdets privat fællesvej indtegnet som udlagt vej.

  • Boliger kan f.eks. etableres som bofællesskaber og døgninstitutioner.

Den endelige vedtagelse af planen samt behandling af høringssvar kan ses i referatet fra mødet på www.randers.dk

Miljøvurdering

Der er i forbindelse med planlægningen udarbejdet foretaget en miljøvurdering og sammen med lokalplanen offentliggøres hermed en sammenfattende miljøredegørelse, jf. § 9, stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. 

Se Lokalplan 669

Se tillæg 18 til Kommuneplan 2017

Retsvirkninger

Efter den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan give dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Vedtagelsen af planerne betyder, at anvendelsen af arealerne herefter skal ske i overensstemmelse med planerne.

Der kan klages over Randers Kommunes beslutning, se klagevejledning.

Klagevejledning 

 Ifølge planloven kan man klage over retlige spørgsmål relateret til den måde en lokalplan er vedtaget på, eller hvis man finder, at indholdet af en lokalplan strider imod planloven i henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed.

Hvem kan klage?

Enhver med retlig interesse i sagens udfald er klageberettiget. Derudover er foreninger og organisationer, der har som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Hvordan klager jeg?

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter lokalplanen er offentligt bekendtgjort. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år, men er endnu ikke reguleret for 2017.

Du kan læse mere om klagens behandling ved Planklagenævnet, Nævnenes Hus

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan.

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail plan@randers.dk. Randers Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.