Lokalplan 652 - Etageboliger ved Fjordgade og KPT 9

Endelig vedtagelse af Lokalplan 652 - Etageboliger ved Fjordgade.

23. februar 2018 - Oprettet af Mette Trudslev

Økonomiudvalget, Randers Kommune, vedtog 19. februar 2018 Lokalplan 652 for etageboliger ved Fjordgade i Randers.

Ændringer i planforslaget

Den endelige vedtagelse er offentligt bekendtgjort 23. februar 2018, jvf. Planlovens § 30. I forbindelse med den endelige vedtagelse har økonomiudvalget vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag.

Der blev på baggrund af høringssvarene indarbejdet følgende justeringer og ændringer i lokalplanforslaget:

  • Redegørelse tilføjes tekst om, at nyt byggeri skal etableres med parallelle facadelinjer.

  • § 3.1 Formuleringen: "I delområdet kan der inden for den opførte etageboligbebyggelse indrettes offentlige anlæg til daginstitution, ældrecenter, medborgerhus med tilhørende faciliteter", slettes og i næste sætning indføjes sætningen: "på grund af højvandssikring”.

  • §7.4 Formuleringen: "De på kortbilag 2 viste byggefelter må ikke overskrides" tilføjes 'ikke' og sætningen: "med op til 1,2 meter ved f.eks. karnapper, frontispice, altaner, indgangsparti eller lignende", slettes.

  • § 7.6 Bygningshøjder reduceres med 1 meter, så bebyggelse må have en højde af maks. 20,5 meter svarende til en topkote på 22,2 meter, DVR90.

  • Ny bestemmelse indsættes (§ 7.11) ”Ny bebyggelse skal opføres med facadelinjer, der er parallelle med den eksisterende punkthusbebyggelse langs Toldbodgade”.

Ændringsforslagene er efterfølgende blevet indarbejdet i lokalplanen.

Se:  Lokalplan 652

Se tillæg 9 til Kommuneplan 2017

Retsvirkninger

Efter den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan give dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Vedtagelsen af planerne betyder, at anvendelsen af arealerne herefter skal ske i overensstemmelse med planerne.

Der kan klages over Randers Kommunes beslutning, se klagevejledning.

Klagevejledning 

 Ifølge planloven kan man klage over retlige spørgsmål relateret til den måde en lokalplan er vedtaget på, eller hvis man finder, at indholdet af en lokalplan strider imod planloven i henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed.

Hvem kan klage?

Enhver med retlig interesse i sagens udfald er klageberettiget. Derudover er foreninger og organisationer, der har som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Hvordan klager jeg?

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter lokalplanen er offentligt bekendtgjort. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år, men er endnu ikke reguleret for 2017.

Du kan læse mere om klagens behandling ved Planklagenævnet, Nævnenes Hus

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan.

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail plan@randers.dk. Randers Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.