Lokalplan 644 og Tillæg 4 til kommuneplanen - Vindmøllepark ved Overgaard - Endelig vedtagelse

Endelig vedtagelse af Lokalplan 644 og Tillæg 4 til Kommuneplan 2017 samt miljørapport med VVM og miljøvurdering - 46 nye vindmøller ved Overgaard, med en totalhøjde på mellem 148 m og 149,99 m.

22. juni 2018 - Oprettet af Mette Trudslev

Byrådet vedtog den 18. juni 2018 Lokalplan 644 og Tillæg 4 til Kommuneplan 2017 med tilhørende miljørapport med VVM og miljøvurdering og sammenfattende redegørelse. Planerne, miljørapporten og den sammenfattende redegørelse udgør plangrundlaget for et projekt, der omfatter 46 nye vindmøller ved Overgaard.

Byrådets beslutning om endelig vedtagelse offentliggøres den 22. juni 2018, hvorfra planerne er gældende.

 
Ændringer i planforslaget

Planforslaget har været i 10 ugers offentlig høring fra den 08. november 2017 til den 26. januar 2018. Kommunen modtog 19 høringssvar løbet af den offentlige høring.

I forbindelse med den endelige vedtagelse har byrådet vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag. Vurderingen har ikke givet anledning til ændringer i planerne.

 
Planernes indhold

Planerne giver mulighed for, at de 30 nuværende vindmøller i vindmølleparken ved Overgaard kan udskiftes med 30 nye vindmøller. Planerne giver også mulighed for at udvide vindmølleparken med yderligere 16 vindmøller.

Planerne giver mulighed for at nye møller kan opføres med en totalhøjde på 148 m – 149,99 m.

I den tilhørende miljørapport beskrives den miljømæssige påvirkninger af området og består bl.a. af støjberegninger og visualiseringer, hvor man kan se hvordan nye møller vil komme til at se i området, set fra forskellige positioner omkring Overgaard.

Se planer og miljørapport med mere herunder.

Se Lokalplan 644

Se Tillæg 4 til Kommuneplan 2017

Se miljørapporten

Se den sammenfattende redegørelse

 
VVM-tilladelse

Projektet er VVM-pligtigt og kræver en VVM-tilladelse inden den ovennævnte planlægning kan realiseres. VVM-tilladelsen er meddelt den 22. juni 2018.

Se annoncen om VVM-tilladelse her

 
Mere information

Projektet, planforslagene, miljørapporten og planprocessen er nærmere beskrevet på kommunens informationsside på plan.randers.dk/overgaard.

Der kan klages over Randers Kommunes beslutning, for så vidt angår retlige spørgsmål. Se klagevejledningen.

 
Retsvirkninger

Efter den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan give dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Vedtagelsen af planerne betyder, at anvendelsen af arealerne herefter skal ske i overensstemmelse med planerne.

Der kan klages over Randers Kommunes beslutning, se klagevejledning.

 
Klagevejledning 

 Ifølge planloven kan man klage over retlige spørgsmål relateret til den måde en lokalplan er vedtaget på, eller hvis man finder, at indholdet af en lokalplan strider imod planloven i henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed.

 
Hvem kan klage?

Enhver med retlig interesse i sagens udfald er klageberettiget. Derudover er foreninger og organisationer, der har som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

 
Hvordan klager jeg?

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter lokalplanen er offentligt bekendtgjort. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år, men er endnu ikke reguleret for 2017.

Du kan læse mere om klagens behandling ved Planklagenævnet, Nævnenes Hus

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan.

 
Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail plan@randers.dk. Randers Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.