Kommuneplantillæg 3 og Lokalplan 639 - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Endelig vedtagelse af Tillæg 3 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan 639, Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft, med sammenfattende redegørelse.

19. september 2018 - Oprettet af Mette Trudslev

Byrådet vedtog den 10.09.2018 Tillæg 3 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan 639, Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft, med sammenfattende redegørelse.

Den endelige vedtagelse er offentliggjort den 19.09.2018, jf. planlovens § 30.

Se Lokalplan 639

Se tillæg 3 til Kommuneplan 2017

Se Miljørapport

Se sammenfattende redegørelse

  
Ændringer i planforslaget

Planforslagene har været i 10 ugers offentlig høring fra den 20.12.2017 til den 28.02.2018.

I forbindelse med den endelige vedtagelse har Byrådet vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag fra den offentlige høring.

Der blev på baggrund af høringssvarene indarbejdet følgende væsentlige ændringer i lokalplanen:

  • Bestemmelser i lokalplanen om miljøklasser er slettet. I stedet for er det præciseret i den endelige lokalplan, at området kun må anvendes til destruktionsanstalt, kødfoderfabrik og renseanlæg, som hidtil. Dette udelukker, at der fx kan etableres et biogasanlæg inden for lokalplanområdet.

  • Bebyggelsesprocenten i lokalplan og kommuneplantillæg er reduceret fra 50 % til 33 %.

  • Den maksimale byggehøjde på 15,0 m inden for delområde III, skal kun gælde for den ansøgte lagerbygning, som nødvendigvis skal være 15,0 m høj, for at modtage lange lastvognstransporter. Derfor udlægges der et 60 m x 70 m stort byggefelt til denne lagerbygning. I resten af delområde III reduceres den maksimale byggehøjde til 13,0 m.

  • Det afskærmende beplantningsbælte i delområde III, mod naboerne i Assentoft, fordobles fra 10 m til 20 m, hvilket vil medføre en bedre dækning af kommende bygninger og anlæg, med slørende beplantning.

Miljøvurdering

Der er i forbindelse med planlægningen udarbejdet foretaget en miljøvurdering og sammen med lokalplanen offentliggøres hermed en sammenfattende redegørelse, jf. § 9, stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer.
 

Retsvirkninger

Efter den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.

Byrådet kan give dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Vedtagelsen af planerne betyder, at anvendelsen af arealerne herefter skal ske i overensstemmelse med planerne.

Der kan klages over Randers Kommunes beslutning, se klagevejledning herunder.
 

Klagevejledning 

Ifølge planloven kan man klage over retlige spørgsmål relateret til den måde en lokalplan er vedtaget på, eller hvis man finder, at indholdet af en lokalplan strider imod planloven. Jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed.
 

Hvem kan klage?

Enhver med retlig interesse i sagens udfald er klageberettiget. Derudover er foreninger og organisationer, der har som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.
 

Hvordan klager jeg?

Du har mulighed for at påklage afgørelsen via Klageportalen. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter lokalplanen er offentligt bekendtgjort. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år, men er endnu ikke reguleret for 2017.

Du kan læse mere om klagens behandling ved Planklagenævnet, Nævnenes Hus

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan.
 

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail plan@randers.dk. Randers Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.