Forslag til Lokalplan 682 og Tillæg 28 til Kommuneplan - Parkeringsplads ved Tradium

Forslag til Lokalplan 682 - Parkeringsplads ved Tradium og Forslag til Tillæg 28 - Tradium, Vester Allé.

19. december 2018 - Oprettet af Mette Trudslev

Udviklingsudvalget, Randers Kommune, vedtog 13. december 2018 Forslag til Lokalplan 682 - Parkeringsplads ved Tradium til offentlig høring, jvf. Planlovens § 24. Forslag til Lokalplan 682 er i offentlig høring fra 19. december 2018 til 16. januar 2018.

Høringssvar skal sendes til plan@randers.dk og skal være modtaget senest onsdag den 16.01.2019.

Hvis du indsender ideer eller forslag skal du være opmærksom på, at det indsendte offentliggøres på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata via dette link.

Se forslag til Lokalplan 682

Se Tillæg 28 til Kommuneplan 2017

Planforslagets indhold

Lokalplanområdet afgrænses af Tradium mod vest, eksisterende villakvarter mod syd, eksisterende etagebebyggelse mod øst og Jesu Kristi Kirke mod nord. Lokalplanområdet har et samlet areal på 4.021 m² og ligger lige nord for Randers midtby og omfatter ejendommene Vester Allé 33B, 35, 37, 37A og 39, samt del af vejlitra 7000dk.

Området fremstår i dag hovedsageligt som et villakvarter fra 1890-1910 med enkelte nationalromantisk inspirerede villaer i varierede størrelser og med gamle haver. Lokalplanen giver mulighed for at områdets eksisterende bebyggelse kan nedrives, herunder den bevaringsværdig bygning på Vester Allé 33B. Lokalplanen giver ikke mulighed for opførelse af bygninger.

Inden for lokalplanens område kan der anlægges et sammenhængende parkeringsanlæg. Vejadgangen til parkeringsanlægget skal ske fra Vester Allé via to nye overkørsler. De nye overkørsler skal udformes som fælles færdselsarealer med en hævet flade, der i farve eller materialer adskiller sig fra asfaltvejen.

Forslag til Kommuneplantillæg 28 giver mulighed for en tilpasning af rammeområder, så forslag til Lokalplan 682 er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af lokalplanen efter miljøvurderingsloven.

Planforslaget vurderes ikke at få en væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

  • planen med bestemmelser sikrer, at anlæg er tilpasset områdets eksisterende nabobebyggelse,

  • planen sikre områdets karakter, herunder at parkeringsanlægget kommer til at indgå som en helhed i området,

  • realisering af planen vil medføre en forøgelse af trafikken i forhold til gældende planlægning, dog vil den øgede parkeringskapacitet i området bevirke at bilister søger parkering ved skolen frem for på vejene i kvarteret, og

  • planlægningen ikke har nogen påvirkning på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt eller internationalt plan.

Midlertidige retsvirkninger

Midlertidige retsvirkninger

Klagevejledning

Klagevejledning for lokalplanforslag og afgørelse vedr. miljørapport