Forslag til Lokalplan 673 - Et tæt-lav boligområde ved Hjortevej i Romalt

Forslag til Lokalplan 673 – et tæt-lav boligområde ved Hjortevej i Romalt.

26. oktober 2018 - Oprettet af Mette Trudslev

Udviklingsudvalget vedtog den 25.10.2018 Forslag til Lokalplan 673 – et tæt-lav boligområde ved Hjortevej i Romalt til offentlig høring i 4 uger, jf. planlovens § 24.
Forslag til Lokalplan 673 er i offentlig høring fra den 26.10.2018 til den 23.11.2018.

Høringssvar skal sendes til plan@randers.dk og skal være modtaget senest fredag den 23.11.2018.

Hvis du indsender ideer eller forslag skal du være opmærksom på, at det indsendte offentliggøres på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata via dette link.

Se forslag til Lokalplan 673

Planforslagets indhold

Lokalplanforslaget udlægger området for den forhenværende planteskole samt Hjortevej 80 til tæt-lav bebyggelse med mulighed for i alt op til 28 boliger. Bebyggelse kan opføres i 1 etage og i en højde af maks 6 meter. Bebyggelsesprocenten for den enkelte matrikel må ikke overstige 40%.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at tæt-lav bebyggelse skal opføres efter en samlet plan for at opnå harmoni og sammenhæng i området. Det fastsættes i lokalplanen bestemmelser om, at der skal etableres et plantebælte mellem den nye rækkehusbebyggelse og boligerne på Nordkaperen. Beplantningen skal virke afskærmende og skabe sammenhæng i det plantebælte, der er udlagt i den gældende lokalplan.

Der skal for det samlede boligområde etableres et fælles fri- og opholdsareal til gavn for områdets beboere. Lokalplanen sikrer, at der etableres stiforbindelser, der kobles på stisystemet mod nord.

Området er belastet af trafikstøj fra Grenåvej, og lokalplanen har derfor til formål at sikre, at der etableres en beplantet støjvold mod Grenåvej. Etablering af støjvolden er en betingelse for, at lokalplanens område kan anvendes til boligformål.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Midlertidige retsvirkninger

Midlertidige retsvirkninger

Klagevejledning

Klagevejledning for lokalplanforslag og afgørelse vedr. miljørapport