Forslag til Lokalplan 672 - Skolebyggeri ved Forberedelsesskolen og KPT 21

Forslag til Lokalplan 672 og Forslag til Tillæg 21 til Kommuneplan 2017 – Skolebyggeri ved Forberedelsesskolen - samt afgørelse om miljøvurdering

11. oktober 2018 - Oprettet af Mette Trudslev

Byrådet vedtog den 8.10.2018 Forslag til Lokalplan 672 og Forslag til Tillæg 21 til kommuneplanen – Skolebyggeri ved Forberedelsesskolen - med tilhørende miljøvurdering til offentlig høring i 4 uger, jf. planlovens § 24.

Forslag til Lokalplan 672 og Forslag til Tillæg 21 til kommuneplanen er i offentlig høring fra den 11.10.2018 til den 8.11.2018.

Høringssvar skal sendes til plan@randers.dk og skal være modtaget senest torsdag den 8.11.2018.

Hvis du indsender ideer eller forslag skal du være opmærksom på, at det indsendte offentliggøres på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata via dette link.

Se forslag til Lokalplan 672

Se tillæg 21 til Kommuneplan 2017

Planforslagets indhold

Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 1.620 og ligger i den vestlige afgrænsning af Randers midtby.

Lokalplanen omfatter Hobrovej 26A og nabogrunden Hobrovej 24, samt et stykke areal af Reiersensvej beliggende imellem de to ejendomme.

Lokalplanområdet afgrænses af Hobrovej mod syd af eksisterende karrestruktur i 4½ etager, af eksisterende etagebebyggelse i 4½ etager mod vest og nord, samt etagebebyggelse i 3½ etager mod øst.

Den nye planlægning giver mulighed for at nedrive det eksisterende boligbyggeri på hjørneejendommen ved Hobrovej 24 for at opføre nyt skolebyggeri i op til 4½ etager.

Lokalplanen giver mulighed for at der kan opføres ny skolebebyggelse på i alt ca. 1.020 m2 på skolens naboejendom Hobrovej 24. De nye bygninger skal være med til at sikre bedre pladsforhold for skolens elever og ansatte.

Lokalplanen er beliggende i et særligt bevaringsværdigt kvarter omkring ”Vester Altan Området”. Lokalplanen fastsætter derfor bestemmelser der har til formål at sikre områdets særegne bebyggelsesstruktur og bygningstyper således, at ny bebyggelse inden for området tilpasses den eksisterende bebyggelse i udtryk og dimensioner.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Midlertidige retsvirkninger

Midlertidige retsvirkninger

Klagevejledning

Klagevejledning for lokalplanforslag og afgørelse vedr. miljørapport