Forslag til lokalplan 671 - Vidarsvej - Almene boliger

Forslag til Lokalplan 671 – Vidarsvej – Almene boliger.

06. juni 2018 - Oprettet af Mette Trudslev

Udviklingsudvalget vedtog den 31.05.2018 Forslag til Lokalplan 671 – Vidarsvej – Almene boliger til offentlig høring i 6 uger, jf. planlovens § 24.

Forslag til Lokalplan 671 – Vidarsvej – Almene boliger er i offentlig høring fra den 06.06.2018 til den 11.07.2018.

Høringssvar skal sendes til plan@randers.dk og skal være modtaget senest onsdag den 11.07.2018.

Se forslag til lokalplan nr. 671 - Vidarsvej -Almene boliger

Planforslagets indhold

Lokalplanforslaget udlægger området til boligformål og giver mulighed for at etablere etagebyggeri. Forslaget sikrer, at der til bebyggelsen er adgang fra både Gl. Hobrovej og Vidarsvej for at garantere tilstrækkelige parkeringsarealer.

Lokalplanforslaget tillader bebyggelse i to etager i op til 10 meters højde med en samlet bebyggelsesprocent på 40 %. Forslaget muliggør, at der kan terrænreguleres ned til ’gadeniveau’ (kote 52) i forbindelse med ny bebyggelse.

Området er omfattet af gældende Lokalplan 118 – Børnegården – Nyvang, der ophæves i sin helhed ved offentliggørelsen af Lokalplan 671.

Miljøvurdering

Udviklingsudvalget har afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Retsvirkninger

Midlertidige retsvirkninger

Klagevejledning

Klagevejledning for lokalplanforslag