Forslag til Lokalplan 670 og KPT 20 – Blandet bolig- og erhvervsområde samt idrætsområde v. Haslund

Forslag til Lokalplan 670 og Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2017 – Blandet bolig- og erhvervsområde samt idrætsområde v. Haslund - samt afgørelse om miljøvurdering.

20. juni 2018 - Oprettet af Mette Trudslev

Byrådet vedtog den 18.06.2018 Forslag til Lokalplan 670 og Forslag til Tillæg 20 til kommuneplanen – Blandet bolig- og erhvervsområde samt idrætsområde v. Haslund - med tilhørende miljøvurdering til offentlig høring i 6 uger, jf. planlovens § 24.

Forslag til Lokalplan 670 og Forslag til Tillæg 20 til kommuneplanen er i offentlig høring fra den 20.06.2018 til den 01.08.2018.
Høringssvar skal sendes til plan@randers.dk og skal være modtaget senest onsdag den 01.08.2018.

Se forslag til lokalplan 670

Se Tillæg 20 til kommuneplanen

Planforslagenes indhold

Lokalplanforslaget omfatter et område ved Haslund Klostervej og Møllevangsvej - et areal på ca. 23 ha - delvist i landzone. Indenfor området ligger flere boliger og erhverv samt forskellige idrætsfaciliteter såsom fodboldbaner, tennisbane og hal. Den nye planlægning giver mulighed for, at en eksisterende virksomhed indenfor området kan udvide ved at tilkøbe en mindre del af idrætsområdet. Byrådet har den 29. januar 2018 godkendt, at arealet kan sælges.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser, der giver mulighed for at opføre både tæt/lav bebyggelse, åben/lav bebyggelse, erhverv og øvrig bebyggelse såsom hal, klubhus, boldbaner, multibane og lignende.

Forslaget til kommuneplantillæg ændrer primært afgrænsning mellem virksomheden og idrætsområde.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at planforslagene ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslagene vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Retsvirkninger

Midlertidige retsvirkninger

Klagevejledning

Klagevejledning for miljøvurdering