Forslag til Lokalplan 669 og KPT tillæg 18 - Etageboliger ved Søren Møllers Gade

Forslag til Lokalplan 669 og forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2017 – Etageboliger ved Søren Møllers Gade - samt afgørelse om miljøvurdering.

20. juni 2018 - Oprettet af Mette Trudslev

Byrådet vedtog den 18.6.2018 Forslag til Lokalplan 669 Etageboliger ved Søren Møllers Gade og forslag til Tillæg 18 til kommuneplan 2017, samt godkendt sammenfattende redegørelse om miljøvurdering til offentlig høring i 6 uger, jf. planlovens § 24.

Forslag til Lokalplan 669 Etageboliger ved Søren Møllers Gade og Forslag til Tillæg 18 til kommuneplanen er i offentlig høring fra den 20.06.2018 til den 01.08.2018.

Høringssvar skal sendes til plan@randers.dk og skal være modtaget senest tirsdag den 01.08.2018.

Se forslag til Lokalplan 669

Se Tillæg 18 til Kommuneplanen

Planforslagets indhold

Området omfatter det tidligere asylcenter, Søren Møllers Gade 37, samt den ubebyggede nabogrund ved Søren Møllers Gade 35. Ejendommen ligger i Randers centrum i et attraktivt kvarter præget af historisk etagebyggeri indrettet til beboelseslejligheder, og med kort afstand til bymidten, banegården og indfaldsveje.

Lokalplan 669 giver mulighed for at omdanne det tidligere asylcenter til etageboliger samt mulighed for at etablere etageboligbyggeri i op til 2 etager med udnyttet tagetage på nabogrunden ved Søren Møllers Gade 35.

Lokalplanen fastlægger, at den eksisterende bevaringsværdige bygning i hovedtræk fastholdes. I lokalplanen er der fastsat bestemmelser omkring bygningens facader, altaner, gavle og tage med henblik på at sikre, at ombygningen tager hensyn til den eksisterende arkitektur og bevaringsværdig.

Forslaget til kommuneplantillæg 18 giver mulighed for boliganvendelse. Med kommuneplantillægget ændres områdets anvendelse fra offentlige formål til boligområde, fællesanlæg og institution, så der kan etableres boliger i eksisterende byggeri.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Midlertidige retsvirkninger

Midlertidige retsvirkninger

Klagevejledning

Klagevejledning for lokalplanforslag og afgørelse vedr. miljørapport