Forslag til Lokalplan 662 - Boligområde ved Lindholt

Forslag til Lokalplan 662 - samt afgørelse om miljøvurdering.

06. september 2018 - Oprettet af Mette Trudslev

Byrådet vedtog den 23.08.2018 Forslag til Lokalplan 662 – Boligområde ved Lindholt med tilhørende miljøvurdering/miljøkonsekvensrapport til offentlig høring i 4 uger, jf. planlovens § 24.

Forslag til Lokalplan 662 er i offentlig høring fra den 06.09.2018 til den 04.10.2018.

Høringssvar skal sendes til plan@randers.dk og skal være modtaget senest torsdag den 04.10.2018.

Hvis du indsender ideer eller forslag skal du være opmærksom på, at det indsendte offentliggøres på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata via dette link.

Se forslag til Lokalplan 662 her.

Planforslagets indhold

Lokalplanforslaget omfatter mulighed for ændret anvendelse i tre delområder i området omkring Lindholt. Med ændringerne forventes områderne at blive mere attraktive så området kan fuldt udbygges. Ændringerne omhandler primært udstykningsforhold, materialerestriktioner og en ændring ved Hvidhvalen fra åben-lav til tæt-lav bebyggelse.

Miljøvurdering


Byrådet har afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Midlertidige retsvirkninger

Midlertidige retsvirkninger

Klagevejledning

Klagevejledning for lokalplanforslag og afgørelse vedr. miljørapport