Forslag til Lokalplan 658 – Et boligområde ved Fuglsangsvej i Vorup

Forslag til Lokalplan 658 – Et boligområde ved Fuglsangsvej i Vorup –, Forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 samt afgørelse om miljøvurdering.

24. april 2018 - Oprettet af Mette Trudslev

Byrådet vedtog den 23.04.2018 Forslag til Lokalplan 658 – Et nyt boligområde ved Fuglsangsvej i Vorup samt Forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 til offentlig høring i 4 uger, jf. planlovens § 24.

Forslag til Lokalplan 658 og Forslag til Tillæg 15 til kommuneplanen er i offentlig høring fra den 24.04.2018 til den 22.05.2018.

Høringssvar sendes til plan@randers.dk eller Plan, Odinsgade 7, 8900 Randers C og skal være modtaget senest tirsdag den 22.05.2018.

Se forslag til lokalplan nr. 658 - Et boligområde ved Fuglsangsvej i Vorup

Se forslag til kommuneplantillæg nr. 15

Planforslagets indhold

Lokalplanforslaget omfatter 3,6 ha og ligger i Vorup, nord for Fuglsangsvej og vest for Skovgårdsvej. Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, i alt op til maks 21 boliger, med en boligvej i midten. Det nye boligområde vil udgøre den nordvestlige afgrænsning af Vorup og vil opfattes som en naturlig udvidelse af byen mod nordvest.

Lokalplanen giver mulighed for individuelle arkitektoniske præg i og med at der ikke er fastsat bestemmelser for facadematerialer. Dog fastsætter lokalplanen bestemmelser om tagmateriale, tagform og hækbeplantning for at binde området sammen som helhed.

Lokalplanen sikrer, at der etableres stiforbindelse fra boligområdet til engområderne mod nord.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, hvad angår boligrammens afgrænsning som ønskes udvidet mod nord, samt det rekreative område med støjvold, som i dag er udlagt som landområde. Der derfor udarbejdet et forslag til Tillæg 15 til kommuneplanen. Med tillægget udvides den eksisterende boligramme 1.04.B.25 mod nord, samtidig med at en del af rammeområde 1.04.L.2 ændres til rekreative formål 1.04.R.13. Det nye rammeområde 1.04.R.13 udlægges til beplantning, grønt område samt støjvold, og sikrer dermed områdets anvendelse til rekreative formål til gavn for områdets beboere.  

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at planforslagene ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslagene vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Retsvirkninger

Midlertidige retsvirkninger

Klagevejledning

Klagevejledning for lokalplanforslag