Forslag til Lokalplan 651 - Bolig og centerformål ved Birkevænget i Fårup

Forslag til Lokalplan 651 – Bolig og centerformål ved Birkevænget i Fårup.

19. december 2018 - Oprettet af Mette Trudslev

Udviklingsudvalget vedtog den 13.12.2018 Forslag til Lokalplan 651 – Boliger og centerformål ved Birkevænget i Fårup til offentlig høring i 4 uger, jf. planlovens § 24. Forslag til Lokalplan 651 er i offentlig høring fra den 19.12.2018 til den 16.01.2019.

Høringssvar skal sendes til plan@randers.dk og skal være modtaget senest onsdag den 16.01.2019.

Hvis du indsender ideer eller forslag skal du være opmærksom på, at det indsendte offentliggøres på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata via dette link.

Se forslag til Lokalplan 651

Planforslagets indhold

Forslag til Lokalplan 651 omfatter et område ved Birkevænget i Fårup. Lokalplanforslaget udlægger området til tæt-lav og/eller åben-lav boligbebyggelse og centerformål med mulighed for erhverv i miljøklasse 1-2 samt rekreative formål.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag med mulighed for op til 12 boliger på de arealer, der allerede er frigivet i henhold til de arkæologiske forundersøgelser. Lokalplanen giver mulighed for op til i alt 21 boliger, hvis hele arealet frigives.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Midlertidige retsvirkninger

Midlertidige retsvirkninger

Klagevejledning

Klagevejledning for lokalplanforslag og afgørelse vedr. miljørapport