Forslag til Lokalplan 555 og KPT 24 – Boligbebyggelse ved Bojesvej i Vorup

Forslag til Lokalplan 555 og Forslag til Tillæg 24 til Kommuneplan 2017 – Boligbebyggelse ved Bojesvej i Vorup - samt afgørelse om miljøvurdering.

07. november 2018 - Oprettet af Mette Trudslev

Økonomiudvalget vedtog den 5.11.2018 Forslag til Lokalplan 555 og Forslag til Tillæg 24 til kommuneplanen – Boligbebyggelse ved Bojesvej i Vorup - med tilhørende miljøvurdering til offentlig høring i 4 uger, jf. planlovens § 24.

Forslag til Lokalplan 555 og Forslag til Tillæg 24 til kommuneplanen er i offentlig høring fra den 7.11.2018 til den 5.12.2018.

Høringssvar skal sendes til plan@randers.dk og skal være modtaget senest onsdag den 5.12.2018.

Hvis du indsender ideer eller forslag skal du være opmærksom på, at det indsendte offentliggøres på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata via dette link.

Se forslag til Lokalplan 555

Se Tillæg 24 til Kommuneplan 2017

Planforslagets indhold

Lokalplanen omfatter et samlet areal ca. 8.500 m² og ligger på sydsiden af Gudenåen i bunden af gudenådalen på Bojesvej 42-44. Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Vorup Enge, Gudenåen, samt projekt ”Storkeengen” et fremtidigt klimasikringsprojekt, der skal klimasikre de bagvedliggende områder fra Gudenåen. Mod syd Bojesvej og skrånende bakketerræn med eksisterende boligbebyggelse i form af enfamiliehuse, mod vest dige med jernbanetracé, mod øst og nord §3 beskyttet engområde og mod sydøst Åvej og Vænget med eksisterende bebyggelse i form af enfamiliehuse. Ejendommene anvendes pt. til erhverv i form af vognmandsvirksomhed med adgangsvej fra Bojesvej. Området ligger i landzone og er privatejet.

Lokalplans formål er at udlægge arealet til boligformål, samt at fastlægge bestemmelser om byggeriets højde, placering, ydre fremtræden og beplantning, der sikre et boligområde af høj kvalitet, der respekterer det omkringliggende landskab. Lokalplanen giver mulighed for at eksisterende bebyggelse indenfor området, kan nedrives.

Den nye planlægning giver mulighed for at opføre op til 50 boliger i form af 46 rækkehuse og etageboliger i højst 2-3 etager i delområde I og 4 rækkehuse i højst 2 etager i delområde II. Den samlede byggemulighed er 3.800 m2 svarende til en bebyggelsesprocent på højst 45 for området under et.

For at sikre udsigten fra Bojesvej og den bagvedliggende bebyggelse, så skal ny bebyggelse placeres i byggefelter øst for adgangsvejen. Lokalplanen fastlægger en zone gennem området til friholdelse af bebyggelse, altaner og træer så den visuelle sammenhæng mellem Bojesvej og Gudenådalen bevares. Forslaget sikre en stiforbindelse gennem området, som forbinder det tilstødende boligområde ved Bojesvej med ”Storkeengen” og Vorup Enge. Herved sikres der sammenhæng mellem stiforbindelser i boligområdet og stisystemer udenfor lokalplanområdet til gavn for områdets beboer og besøgende. Lokalplanen fastlægger, at områdets fælles opholdsareal skal have en beplantning, der harmonerer med den omkringliggende natur ved storkeengen. Området skal fremstå med lav egnstypisk beplantning, så der sikres en visuel sammenhæng til Storkeengens natur.

Bebyggelsen skal gives en ydre fremtoning, der respekterer, at bebyggelsen ligger tæt på Vorup Enge og vil være synlig fra afstand. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for facadematerialer og tagudformning for at sikre, at ny bebyggelse i videst muligt omfang indgår i en overordnet karakteristisk sammenhæng med omgivelserne og den øvrige bebyggelse omkring lokalplanområdet. Der er i det arkitektoniske udtryk indarbejdet forskydninger i facaden og tagetagen så bygningsvolumenerne fremstår opdelte og mindre markante. Lokalplanen fastsætter krav om klimasikring til kote 3. Planen indeholder mulighed for at dispensere for dette, hvis området sikres mod oversvømmelser af projekt ”Storkeengen”, der ligger umiddelbart nord for ejendommen.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Midlertidige retsvirkninger

Midlertidige retsvirkninger

Klagevejledning

Klagevejledning for lokalplanforslag og afgørelse vedr. miljørapport