Forslag til Kommuneplantillæg 22 - Detailhandel Paderup

11. oktober 2018 - Oprettet af Mette Trudslev

Byrådet, Randers Kommune, vedtog 8. oktober 2018 forslag til Kommuneplantillæg 22 - Detailhandel Paderup til offentlig høring, jvf. Planlovens § 24.

Forslag til Kommuneplantillæg 22 er i offentlig høring fra torsdag 11. oktober 2018til torsdag 6. december 2018.

Se tillæg 22 til Kommuneplan 2017

Høringssvar skal sendes til plan@randers.dk eller til Miljø & Teknik, Odinsgade 7, 8900 Randers C og skal være modtaget senest torsdag 6. december 2018.

Baggrund og formål

Som følge af den reviderede planlov og en række konkrete ønsker til nye butiksområder i Randers, blev der fra 29. november 2017 til 19. januar 2018 gennemført en fordebat om udvalgsvarehandel i Randers.

Fordebatten havde til formål at indkalde til ideer og forslag til den fremtidige udvikling af bymidten og aflastningsområdet i Paderup, herunder hvilket butiksliv, der i fremtiden kan udvikles langs de store indfaldsveje.

På baggrund af ovennævnte fordebat besluttede byrådet 19. marts 2018 at:

  • der ikke skulle planlægges for nye aflastningscentre,

  • kommuneplanen skulle ændres for aflastningscenter Paderup, så

     a) rammen for detailhandel i aflastningscenter Paderup reduceres fra 93.000 m2 til 86.000 m2 (hvormed restrummeligheden sænkes fra 17.000 m2 til 10.000 m2),

     b) minimumsbutiksstørrelse for udvalgsvarebutikker fastholdes på 500 m2, og

     c) der ikke kan planlægges for overdækkede butikscentre.

Dette tillæg 22 til Randers Kommuneplan 2017 er udarbejdet i forlængelse af fordebatten

’Detailhandelsstrategi for udvalgsvarer 2018’, der omhandler ændring af dele af kommuneplanens indhold for detailhandel. Forslaget indeholder ud over udmøntningen af byrådets beslutning om aflastningscentret også en række ændringer i form af tilpasning til den ændrede planlov. Derfor er der både ændringer til retningslinjer og rammer i dette tillæg.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af forslaget til Tillæg 22 til kommuneplan 2017 i henhold til miljøvurderingsloven (lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbkg. nr. 448 af 10. maj 2017).

Ifølge miljøvurderingsloven skal et planforslag kun miljøvurderes, hvis det må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Planforslaget vurderes ikke at få en væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

  • der er tale om mindre ændringer i forhold til gældende planlægning,

  • planlægningen reducerer den samlede detailhandelsramme,

  • området i forvejen er udlagt til detailhandel, og

  • planlægningen ingen indvirkning har på naturværdier.

Klagevejledning 

Planforslagets indvirkning på miljøet er undersøgt i henhold til miljøvurderingsloven.

Byrådet har vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering. Begrundelsen for afgørelsen fremgår af planens redegørelse.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet. Ifølge planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages.
 

Hvem kan klage?

Enhver med retlig interesse i sagens udfald er klageberettiget. Derudover er foreninger og organisationer, der har som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.
 

Hvordan klager jeg?

Du har mulighed for at påklage afgørelsen via Klageportalen. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter lokalplanen er offentligt bekendtgjort. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år, men er endnu ikke reguleret for 2017.

Du kan læse mere om klagens behandling ved Planklagenævnet, Nævnenes Hus

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan.
 

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail plan@randers.dk. Randers Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.