Forslag til Kommuneplantillæg 17 - Retningslinjer for reservation til Klimabroen og vejanlæg

Forslag til Kommuneplantillæg 17 - Retningslinjer for reservation til Klimabroen og vejanlæg.

31. oktober 2018 - Oprettet af Mette Trudslev

Randers Byråd vedtog den 10. september 2018 Forslag til Kommuneplantillæg 17 - Retningslinjer for reservation til Klimabroen og vejanlæg, til offentlig høring. Jf. planlovens § 24.

Forslag til Kommuneplantillæg 17 er i offentlig høring fra onsdag den 31. oktober 2018 til torsdag 27. december 2018.

Se Forslag til Tillæg 17 til Kommuneplan 2017

Høringssvar skal sendes til plan@randers.dk eller til Udvikling, Miljø og Teknik, Odinsgade 7, 8900 Randers C og skal være modtaget senest torsdag 27. december 2018.

Baggrund og formål

Randers Byråd vedtog den 6. november 2017 en præcis placering af Klimabroen som er en central brik i realiseringen af Byen til Vandet, som er et langsigtet projekt for klimasikring og omdannelse af havneområder langs fjorden, til nye attraktive boligområder og grønne områder.

Se evt. videre på byentilvandet.randers.dk om Byen til Vandet.

Dette kommuneplantillæg har til formål at justere kommuneplanens retningslinjer i forhold til ovennævnte beslutning i byrådet:

  • At ændre mål 2 i kommuneplanens afsnit om Veje, så der ikke længere arbejdes for flere nye forbindelser i relation til Byen til Vandet, men én enkelt ny forbindelse over fjorden i Randers by.

  • At fjerne reservationen til dele af vejanlæg til Klimabroen, da disse dele ikke længere er aktuelle.

  • At fjerne reservationen til vejanlæg (Dronningborglinjen), som ikke længere er aktuel.

  • At udlægge en ny reservation til vejanlæg til klimabroen, så den følger byrådets beslutning.

  • At udlægge en ny reservation til vejanlæg fra krydset mellem Clausholmvej og Grenåvej frem til en ny havnevej.

Se evt. videre på kommuneplan2017.randers.dk/dk/maal-og-retningslinjer/vej-og-trafik/veje/ om kommuneplanens retningslinjer for veje.

De ovennævnte ændringer i vejreservationerne sker via retningslinjer til kommuneplanen. Der er ingen rammer der ny-udlægges, ændres eller ophæves med dette tillæg.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af Forslag til Tillæg 17 til kommuneplan 2017 i henhold til miljøvurderingsloven (lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbkg. nr. 1225 af 25. oktober 2018).

Ifølge miljøvurderingsloven skal et planforslag kun miljøvurderes, hvis det danner rammer for fremtidige anlægstilladelser.

Planforslaget handler kun om at ajourføre kommuneplanens retningslinjer for nye vejreservationer, og danner ikke i sig selv rammer for fremtidige anlægstilladelser. Planforslaget er derfor ikke omfattet af kravet om miljøvurdering. Jf. begrundelsen i planforslaget.

Klagevejledning 

Planforslagets indvirkning på miljøet er undersøgt i henhold til miljøvurderingsloven.

Byrådet har vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering. Begrundelsen for afgørelsen fremgår af planens redegørelse.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet. Ifølge planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages.

Hvem kan klage?

Enhver med retlig interesse i sagens udfald er klageberettiget. Derudover er foreninger og organisationer, der har som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Hvordan klager jeg?

Du har mulighed for at påklage afgørelsen via Klageportalen. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter lokalplanen er offentligt bekendtgjort. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år, men er endnu ikke reguleret for 2017.

Du kan læse mere om klagens behandling ved Planklagenævnet, Nævnenes Hus

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan.

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail plan@randers.dk. Randers Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.