Afgørelse om vandløbsrestaurering af Elbæk (mod Nørreå)

Afgørelse om at vandløbsrestaurering af Elbæk (mod Nørreå) ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af miljøvurdering.

29. november 2018 - Oprettet af Mette Trudslev

Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemviste den 18. december 2017 Randers Kommunes tilladelse vandløbsrestaurering af Elbæk mod Nørreå. Kommunen skal derfor foretage en genbehandling af sagen. I den forbindelse bl.a. foretage en vurdering af om projektet er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering.

Afgørelse

Randers kommune har foretaget en vurdering af restaureringsprojektet, og på det grundlag vurderet, at projektet ikke påvirker miljøet væsentligt og ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvur-deringsloven2.

I afgørelsen er det især lagt vægt på:

  • At projektet som helhed medfører en positiv miljøgevinst for det § 3 beskyttede vandløb og medvirker til opnåelse af miljømålene i Statens vandområde-planer.
  • At strækningen vil kunne fungere som gyde- og opvækststeder for ørreder
  • At der kan gives tilladelse efter vandløbsloven på nærmere vilkår med inddragelse af de miljø- og afvandingsmæssige hensyn, der skal tages i henhold til vandløbsloven.

Se afgørelse vedr. vandløbsrestaurering her

Klagevejledning 

Ifølge § 80 i vandløbsloven kan man klage over denne afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet.

Hvem kan klage?

Enhver med individuel eller væsentlig interesse i sagens udfald er klageberettiget. Derudover er følgende parter klageberettiget:

  •  Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
  •  Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
  •  Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Hvordan kan jeg klage?

Du kan klage via Klageportalen på følgende link https://kpo.naevneneshus.dk.

Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter lokalplanen er offentligt bekendtgjort. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år, men er endnu ikke reguleret for 2017.

Her kan du kan læse mere om klagens behandling ved Miljø- og Fødevareklagenævnet, Nævnenes Hus, på følgende link: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/mil-joe-og-foedevareklagenaevnet/ .

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagelse af lokalplanen.

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail plan@randers.dk. Randers Kommune videresender anmodningen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som beslutter om du kan blive fritaget.

SÅDAN BEHANDLER VI DINE PERSONDATA

Persondata som navn, adresse, e-mail, telefon, cpr-nummer og registreringsnummer anvender vi til at kontakte dig og entydigt identificere dig. Såfremt du skal oplyse andre persondata, indgår de i den konkrete behandling af din henvendelse.

Har vi lov til at behandle dine oplysninger? Dine personoplysninger behandles efter planloven eller databeskyttelses-forordningen (Forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger).

Kategorier af personoplysninger

I Udvikling, Miljø og Teknik behandles primært almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail, telefonnummer, osv.). I enkelte tilfælde behandles desuden oplysninger, som vedrører straffedomme/lovovertrædelser og følsomme personoplysninger (fx helbredsoplysninger).

Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?

Kommunen kan videregive eller overlade dine alm. personoplysninger til flg. modtagere:

  •  Lokale foreninger, organisationer og myndigheder som evt. har lovmæssig krav på underretning om afgørelser mv.
  •  Private virksomheder, som evt. udfører opgaver for kommunen (databehandlere).
  •  Offentligt tilgængelige registre/programmer, som vi evt. overfører/indberetter data til.

Hvordan er kommunen kommet i besiddelse af dine personoplysninger

Din persondata har du oplyst i forbindelse med din henvendelse. Herudover kan kommunen evt. indhente oplysninger om dig ved registeropslag (fx dit cpr-nummer og civilstatus).

Hvor længe opbevarer Randers Kommune dine personoplysninger

Kommunen opbevarer oplysningerne så længe, de er nødvendige til det angivne formål eller opbevaringspligten udløber og et evt. arkiveringskrav er opfyldt. Herefter slettes oplysningerne.

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til kommunens behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne, hvilket sker ved at kontakte kommunen. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klagemuligheder

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Videre information

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på e-mail: dpo@randers.dk.

Du kan læse mere om kontaktoplysninger og databeskyttelsesrådgiverens opgaver på kommunens hjemmeside https://omkommunen.randers.dk/databeskyttelse/