Afgørelse om ikke -VVM-pligt på Storkeengen

27. marts 2018 - Oprettet af Mette Trudslev

Orbicon har på vegne af Vandmiljø Randers fremsendt en ansøgning vedr. et  klima-tilpasningsprojekt med et nyt dige og nye vådområder på Storkeengen.

Randers Kommunes Planafdeling har foretaget en vurdering af det ansøgte projekt og har vurderet, at projektet samlet set ikke vil medføre nogen væsentlig negativ påvirkning af miljøet og derfor heller ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen er truffet efter § 21 miljøvurderingsloven, lovbkg. nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Afgørelsen er truffet efter kriterierne i lovens bilag 6.

Afgørelsen om at projektet ikke er omfattet af VVM-pligt kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Afgørelsen kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens § 59, stk. 2.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på kommunens hjemmeside. Det vil sige inden den 24. april 2018.

Du kan læse afgørelsen her

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der kan kun klages over retlige spørgsmål jf. Miljøvurderingslovens § 49.

Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen af screeningsafgørelsen.

Der klages via Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter modtagelsen af denne afgørelse. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra tidspunktet for bekendtgørelse. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når der klages, skal der betales et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år, men er endnu ikke reguleret for 2017. Betaling af gebyret skal ske med betalingskort på Klageportalen.

Fritagelse for brug af Klageportalen

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail plan@randers.dk. Randers Kommune videresender anmodningen til klagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Søgsmål

Ifølge Miljøvurderingslovens § 54 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.