Afgørelse om ikke miljøvurdering af varmeforsyningsprojekt

Randers Kommune har truffet afgørelse om, at det konkrete projekt for etablering af et solvarmeanlæg ved Værum ikke medfører krav om miljøvurdering og tilladelser efter Miljøvurderingsloven, LBKG nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

29. juni 2018 - Oprettet af Majken Hentze

Projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 3b: Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand.

Der er som følge af lovens § 21 foretaget en screening, som danner grundlag for en vurdering af, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Randers Kommune vurderer, at etablering af det konkrete projekt ikke medfører krav om miljøvurdering og tilladelse efter Miljøvurderingsloven.

Projektet er ikke omfattet af miljøvurdering og tilladelse, idet miljøpåvirkningernes omfang vurderes at være af en sådan karakter eller grad, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, herunder internationalt beskyttede naturtyper og arter. Afgørelsen er truffet på grundlag af anmeldelsen. Omfang af miljøpåvirkninger er vurderet i forhold til kriterierne i lovens bilag 6.

Du kan læse afgørelsen her

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der kan kun klages over retlige spørgsmål jf. Miljøvurderingslovens § 49.

Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen af screeningsafgørelsen.

Der klages via Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter modtagelsen af denne afgørelse. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra tidspunktet for bekendtgørelse. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når der klages, skal der betales et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år, men er endnu ikke reguleret for 2017. Betaling af gebyret skal ske med betalingskort på Klageportalen.

Fritagelse for brug af Klageportalen

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail plan@randers.dk. Randers Kommune videresender anmodningen til klagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Søgsmål

Ifølge Miljøvurderingslovens § 54 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.