Tilladelse til rørlægning af grøft

Randers Kommune meddeler hermed tilladelse efter Vandløbslovens § 17 samt § 3 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering til rørlægning af 200 m grøft beliggende mellem matr. 7a og 1a Hvidsten by, Gassum.

29. juni 2018 - Oprettet af Morten Fischer Jørgensen

Randers Kommune modtog den 14. mart 2018 en ansøgning om tilladelse til at rørlægge en eksisterende grøft. Efter rørlægningen vil der være ca. 200 m åben grøft opstrøms projektstrækningen. Alle eventuelle tilløb kobles på rørlægningen, og dimensionen etableres således, at der ikke sker forringede afvandingsforhold for de opstrøms liggende matrikler. Grøften afvander via Fåresti Bæk til Kousted Å og videre til Skals Å.

Projektet er beliggende mellem matr. 7a og 1a Hvidsten by, Gassum.

Formålet med projektet er, at sikre bedre dyrkningsforhold, og lette kørselsforholdene til matriklerne.

Se hele afgørelsen her

Afgørelsen er offentliggjort den  29.06 2018