Høring efter vandløbsloven – regulering af skovvandløb

30. januar 2018 - Oprettet af Lone Jørgensen

Randers Kommune har udarbejdet udkast til tilladelse efter Vandløbslovens §17, samt § 3 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv. til regulering af skovvandløb ved Skovlystvej i Langå på matrikel 61g Langå By, Langå, tilhørende Randers Kommune.

Regulering af vandløbet foretages fordi Vandmiljø Randers (tidligere Randers Spildevand A/S), har gjort kommunen opmærksom på at dele af skovvandløbet tilledes en brønd til overfladevand med forbindelse til en regnvandspumpestation (ejet af Vandmiljø Randers). Omlægningen betyder at en del af de oprindelige grøfter i skoven oprenses således, at vandet kan ledes videre mod Gudenåen via vandløbet ved engarealet sydøst for Skovlystvej, og derved ikke længere tilledes regnvandspumpestationen. Der etableres ca. 30 m nyt vandløb, som forbindelse mellem de eksisterende vandløb i skoven.

Omfanget af reguleringen forventes ikke at påvirke den beskyttede eng ved Langå Egeskov, da projektet gennemføres således, at engen ikke bliver mere vandlidende. Det sikres derfor, at der ikke sker en tilstandsændring af engen der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3.
Se projektbeskrivelse 

Eventuelle indsigelser til projektet kan indgives skriftligt til Randers Kommune, som er vandløbsmyndighed, inden for en frist på mindst 4 uger. Indsigelser skal således være Randers Kommune i hænde senest den 27. februar 2018. Såfremt du har spørgsmål til projektet kan disse rettes til Esben Husted Kjær, 89151746 eller på mail ehk@randers.dk