Høring efter vandløbsloven - klimasikringsprojekt ved Storkeengen

Vandmiljø Randers A/S planlægger et klimasikringsprojekt, der omfatter Storkeengen i Vorup Nord ved Randers til håndtering af tag- og overfladeregn i normale og ekstreme regnhændelser.

Figur 1. Placering af dige, regnvandsbassiner og grøfter i Projektområdet Storkeengen i Vorup Kær

29. januar 2018 - Oprettet af Lone Jørgensen

Projektet omfatter dels separatkloakering af Vorup, hvor regnvand fra normale regnhændelser ledes fra byen via rørledninger, dels en række elementer til håndtering af ekstremregnskyl. Separatkloakeringen er omfattet af et tillæg til spildevandsplanen fra 2015.

Projektets elementer omfatter:
1. Omlægning og nyetablering af kloakledninger.
2. Skybrudsveje, der etableres ved ændringer i de eksisterende bolig-veje i Vorup, hhv. lokale skybrudsveje og hovedskybrudsveje.
3. Fornyelse af rør langs banelegemet og etablering af befæstet rende til håndtering af regnvand ved kraftig regn/skybrud.
4. Vådområder, der opmagasinerer og renser regnvandet ved både nor-male og store regnhændelser.
5. Et dige mod Gudenåen, der sikrer Storkeengen mod oversvømmelser fra Gudenåen samt tilbageholder regnvand i vådområderne.
6. Ændringer i grøfter og rørlægninger.
7. Rekreative anlæg i form af gangbroer (boardwalks) og platforme.
8. Kreaturovergange.
9. Pumpestationer.
10. Broer i det eksisterende banedige. 
Figur 2. Rekreative tiltag i form af fiskebro, kano/kajakanløbabro, træbro (boardwalk/spang) og opholdsplatform.
Figur 2. Rekreative tiltag i form af fiskebro, kano/kajakanløbsbro, træbro (boardwalk/spang) og opholdsplatform.


Randers kommune har valgt at fremme sagen efter vandløbslovens §§17 og 47 jf. bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering § 15.Det forventes at der meddeles tilladelse til etablering af en fiskebro og en kano/kajakanløbsbro samt til regulering af Gudenåen, idet diget placeres inden for 2 meter bræmmen af Gudenåen. Omfanget af reguleringen forventes ikke at få indflydelse på Gudenåens afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold. 

Da projektet er indeholdt i et tillæg til spildevandsplanen, skal der ikke meddeles tilladelse efter vandløbsloven til resten af projektet. 
Se projektbeskrivelse

Eventuelle indsigelser til de dele af nedenstående projekt, hvortil der meddeles tilladelse efter vandløbsloven, kan indgives skriftligt til Randers Kommune, som er vandløbsmyndighed, inden for en frist på mindst 4 uger. Indsigelser skal således være Randers Kommune i hænde senest d. 26. februar 2018. Såfremt du har spørgsmål til projektet kan disse rettes til Anne Margrethe Wegeberg på 8915 1611 eller. amw@randers.dk eller Christina Sass Møller på 51562726 eller Christina.Moeller@randers.dk