Helstrup Enge - regulering af vandløb

02. maj 2018 - Oprettet af Lone Jørgensen

Randers Kommune har udarbejdet udkast til  tilladelse efter Vandløbslovens[1] §17 samt § 3 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv[2] til rørlægning af et vandløb samt sløjfning af mindre grøfter på matrikel 9i, Helstrup By, Helstrup.  Endvidere er der den 16. marts 2018 truffet afgørelse om, at reguleringen ikke vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan være til skade for miljøet og derfor ikke er VVM - pligtig. Reguleringen kan dermed gennemføres uden udarbejdelse af en VVM - redegørelse. Afgørelsen er truffet efter § 21 i VVM-bekendtgørelsen[3], i medfør af lov om planlægning.  VVM- Afgørelsen kan læses her: https://omkommunen.randers.dk/media/46293/afgoerrelse-om-ikke-vvm-pligt.pdf  

Baggrund for tilladelsen er, at Miljø- og Fødevareklagenævnet har i oktober 2017 ophævet Randers Kommunes afgørelse om retlig lovliggørelse af rørlagt vandløb, samt påbud fra januar 2015 om genoprettelse af den oprindelige tilstand i vandløbet. Sagen blev derfor hjemvist til fornyet behandling.

På baggrund heraf har Randers Kommune den 21. februar 2018 modtaget en ansøgning om lovliggørelse af den udførte rørlægning på ca. 375 m (Ø250 mm, i 50 cm dybde), samt ansøgningen om sløjfning af mindre grøfter, beliggende på samme areal som den udførte rørlægning. Grøfterne der opfyldes og dermed fjernes, foretages med rent jord (markjord) og der tilledes ikke vand fra andre matrikler end ansøgers til grøfterne. For yderligere oplysninger om beliggenhed af det ansøgte henvises til kortmaterialet. 

Såfremt du har bemærkninger til projektet skal eventuelle indsigelser indgives skriftligt til vandløbsmyndigheden på natur@randers.dk , inden 30. maj 2018.

[1] Lovbekendtgørelse nr. 127 Lov om vandløb af 26-01-2017

[2] Bekendtgørelse nr. 834 af 27/6 2016

[3] Bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM)

Læs Udkast til tilladelsen