Afgørelse om at etablering af minivådområde ikke er omfattet krav om miljøvurdering

Raders Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af et minivådområde på ejendommen Haslundkærvej 38, 8940 Randers SV beliggende på matrikel 4a Haslund By, Haslund, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

27. september 2018 - Oprettet af Morten Fischer Jørgensen

Etablering af minivådområde nær Haslund Skov

Raders Kommune har truffet afgørelse om at etablering af et minivådområde på ejendommen Haslundkærvej 38, 8940 Randers SV beliggende på matrikel 4a Haslund By, Haslund, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Projektet omhandler etablering et minivådområde på 7600 m2 vandspejl med et drænopland på 76 ha. Formålet med minivådområdet er tilbageholde nitrat og fosfor fra landbrugsarealet. Projektet vurderes at have en positiv påvirkning på slutrecipienten Randers Fjord.

 

Randers kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Projektet er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt).

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet. Afgørelsen er truffet efter §21 i Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

 

Klagefristen udløber 24. oktober 2018.

Ansøgning om minivådområde

Afgørelse om at minivådområdet ikke er omfattet krav om miljøvurdering

                                                                                                                                                                  Fremlæggelse efter vandløbsloven

Ovenstående projekt fremlægges dags dato i 4 uger efter vandløbslovens regler. Såfremt du har kommentarer eller spørgsmål til projektet, kan disse fremsendes til natur@randers.dk eller til Randers Kommune, Natur og miljø, Laksetorvet, 8900 Randers C.

Sidste mulighed for at indgive kommentarer eller spørgsmål til projektet er 25. oktober 2018.