Etablering af gang- og cykelbro over Alling Å, er ikke er omfattet krav om miljøvurdering

Randers kommune har på baggrund af en screening vurderet, at etablering af en mindre gang- og cykelbro over Alling Å syd for Ølst, ikke er omfattet af miljøvurdering.

04. oktober 2018 - Oprettet af Morten Fischer Jørgensen

Randers kommune har på baggrund af en screening vurderet, at etablering af en mindre gang- og cykelbro over Alling Å syd for Ølst, ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt). Afgørelsen er truffet efter §21 i Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Se afgørelsen her

Klagefristen udløber 1. november 2018.