Spentrup Renseanlæg nedlægges. Spildevand transporteres fra Spentrup til Mejlby

Kommunen sender forslag om ændring af spildevandsplanen i offentlig høring. Samtidig træffes der afgørelse om, at planforslaget ikke skal miljøvurderes.

19. juni 2018 - Oprettet af Christina Sass Møller

Randers Byråd besluttede den 11. juni 2018 at sende et forslag om spildevandsplan for ”Afskæring af Spentrup Renseanlæg og etablering af transportledning fra Spentrup Renseanlæg til Mejlby” i offentlig høring.

Tillægget omhandler at spildevand, som i dag renses på Spentrup Renseanlæg, fremover skal renses på Randers Centralrenseanlæg. Spildevandet skal derfor pumpes fra Spentrup til Mejlby via en transportledning. Læs planforslaget: Tillæg nr. 48

Ved at nedlægge Spentrup Renseanlæg og pumpe spildevandet til Randers Centralrenseanlæg kan Vandmiljø Randers A/S forbedre vandmiljøet ved Spentrup, reducere driftsomkostninger samt forbedre arbejdsmiljøet for selskabets ansatte.

Planforslaget er nu i offentlig høring i 8 uger i perioden 18. juni – 13. august 2018. Har du kommentarer til planen, kan du sende dem til Randers Kommune (Udvikling, Miljø og Teknik) på mail miljoeogteknik@randers.dk. Kommentaren skal være modtaget hos kommunen senest den 13. august 2018 kl. 15.

Spørgsmål til planen og den offentlige høring kan rettes til Christina Sass Møller, Randers Kommune, på csm@randers.dk

Afgørelse om at sagen ikke skal miljøvurderes

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (jf. lbk. nr. 448 af 10. maj 2017) § 8, stk. 2, nr. 2, skal myndigheden gennemføre en vurdering af, om planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet, når disse i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Det er Randers Kommunes vurdering, at tillæg til spildevandsplanen må betragtes som en plan, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser, og derfor kan være omfattet af kravet om miljøvurdering.

Randers Kommune har gennemført en screening efter de kriterier, der er angivet i lovens bilag 3. I screeningen er der anvendt et skema med en række miljøtemaer, herunder de temaer, som en miljøvurdering jf. lovens § 1 stk. 2 skal omfatte. Dette tillæg til spildevandsplan vurderes på baggrund af screeningen, ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering.

Der er i afgørelsen lagt vægt på at afskæringen af Spentrup Renseanlæg vurderes hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, samlet set at ville få negativ effekt på de arter eller naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte. Ej heller at have betydning for, om vandområderne kan opnå den målsatte tilstand.

Det forventes, at der kan opnås tilladelse til at passere beskyttede sten- og jorddiger. Miljøscreeningen indgår  som bilag 4 i planforslaget, som kan findes længere oppe.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan i henhold til § 48, stk. 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er den 16. juli 2018.

Klageberettigede er jf. lovens § 50:

  • miljø- og fødevareministeren,
  • enhver med retlig interesse i sagens udfald
  • landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klagen skal indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnet klageportal. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Randers Kommune gør opmærksom på, at der er gebyr for at indgive en klage. Du kan læse nærmere om gebyr på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Miljø- og Fødevareklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Randers Kommune. Randers Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.