Tillæg til spildevandsplan for ledning ved Randers Station

Tillæg til spildevandsplan for etablering af en ledning ved Randers Station er endelig vedtaget.

26. april 2018 - Oprettet af Jakob Aarup

Offentliggørelse af planforslaget har fundet sted i fra den 6. november 2013 - 2. januar 2014. Forslag til tillæg til spildevandsplanen omfattede i første omgang placering af ledninger samt etablering af et regnvandsbassin i forbindelse med separatkloakering af nordbyen i Randers. Randers Kommune modtog efterfølgende bemærkninger til placering af regnvandsbassinet.

På baggrund af bemærkninger valgte Randers Kommune, at det skulle undersøges, om der kunne findes alternative placeringer til et regnvandsbassin. Dette arbejde er stadig pågående. Tillægget vedtages med henblik på at opnå mulighed for at etablere regnvandsledning på  Banedanmark og DSB's arealer ved Randers Station, og planen omfatter derfor ikke placering af bassinet. I forbindelse med høringen af forslag til tillæg til spildevandsplanen kom der bemærkninger fra DSB og Banedanmark omkring placering og etablering af regnvandsledning. Bemærkningerne har efterfølgende indgået i den videre dialog med DSB og Banedanmark omkring ændret placering og etablering af ledning. 

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3.

Planen kan indbringes for domstolen efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, dvs. inden for 6 måneder.

Tillæg til spildevandsplan