Forslag til spildevandsplan for byggemodning ved Fuglsangvej i Vorup

Forslag til tillæg til spildevandsplan for byggemodning ved Fuglsangsvej i Vorup sendes i offentlig høring

24. april 2018 - Oprettet af Jakob Aarup

Byrådet vedtog på mødet den 23. april 2018 et forslag om tillæg til spildevandsplan for en byggemodning ved Fuglsangsvej i Vorup. Planen fastlægger at området skal spildevandskloakeres, hvilket medfører, at tag- og overfladevand skal nedsives på egen grund. 

Læs planforslaget: Forslag til tillæg til spildevandsplan

Planen er i offentlig høring i 8 uger fra den 24. april - 19. juni 2018.

Såfremt du har kommentarer til planen, kan du sende dem til Randers Kommune, Miljø og Teknik på mail: miljoeogteknik@randers.dk senest den 19. juni 2018.

Spørgsmål til planen og den offentlige høring kan rettes til Jakob Aarup på mail jakob.aarup@randers.dk.

Afgørelse om at sagen ikke skal miljøvurderes

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (jf. lbk. nr. 448 af 10. maj 2017) § 8, stk. 2, nr. 2, skal myndigheden gennemføre en vurdering af, om planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet, når disse i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Det er Randers Kommunes vurdering, at tillæg til spildevandsplanen må betragtes som en plan, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser, og derfor kan være omfattet af kravet om miljøvurdering.

Randers Kommune har gennemført en screening efter de kriterier, der er angivet i lovens bilag 3. I screeningen er der anvendt et skema med en række miljøtemaer, herunder de temaer, som en miljøvurdering jf. lovens § 1 stk. 2 skal omfatte. Dette tillæg til spildevandsplan vurderes på baggrund af screeningen, ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering.

Randers Kommune har ved afgørelsen lagt vægt på, at afledningen af tag- og overfladevand fra byggemodningen bliver ledt til nedsivning på grundene indenfor byggemodningen, og dette ikke er i strid med drikkevandsinteresser i området. Desuden ledes sanitært spildevand fra byggemodningen til Randers Centralrenseanlæg, som har kapacitet til at modtage og rense spildevandet.

Læs screening: Screening for miljøvurdering

Klagevejledning

Denne afgørelse kan i henhold til § 48, stk. 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er den 22. maj 2018.

Klageberettigede er jf. lovens § 50:

  • miljø- og fødevareministeren,
  • enhver med retlig interesse i sagens udfald
  • landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klagen skal indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnet klageportal, som der er et linket til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Randers Kommune gør opmærksom på, at der er gebyr for at indgive en klage. Du kan læse nærmere om gebyr på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Miljø- og Fødevareklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Randers Kommune. Randers Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.