Tillæg til spildevandsplan for byggemodning ved Fuglsangsvej i Vorup

Tillæg til spildevandsplan for byggemodning ved Fuglsangsvej i Vorup er endelig vedtaget.

19. september 2018 - Oprettet af Jakob Aarup

Tillæg til spildevandsplan for byggemodning ved Fuglsangsvej i Vorup er endelig vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. september 2018. Tillægget omfatter spildevandskloakering af en byggemodning ved Fuglsangsvej (lokalplan 658). Spildevand fra byggemodningen ledes til rensning på Randers Centralrenseanlæg. Tag- og overfladevand fra byggemodningen skal nedsives på egen grund. Offentliggørelse af planforslaget har fundet sted i fra den 24. april 2018 - 19. juni 2018. Kommune har ikke modtaget bemærkninger i forbindelse med offentliggørelsen.

Tillæg til spildevandsplan

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32, stk. 3. Planen kan indbringes for domstolen efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, dvs. inden for 6 måneder.