Spildevandsplan og miljøvurdering for Vorup Nord - Storkeengen er vedtaget.

Spildevandsplan, miljøvurdering og sammenfattende redegørelse for ’Klimatilpasning og regnvandshåndtering i Vorup Nord og Storkeengen’ er vedtaget.

Illustration C.F. Møller Landscape

22. januar 2018 - Oprettet af Christina Sass Møller

Miljø- og Teknikudvalget vedtog den 15. januar 2018 spildevandsplan for ’Klimatilpasning og regnvandshåndtering i Vorup Nord og Storkeengen’ med tilhørende Miljøvurdering og sammenfattende redegørelse. Planen giver grundlag for, at Vandmiljø Randers A/S kan etablere de spildevandstekniske løsninger på Storkeengen og i byområdet.

Læs planen og den tilhørende miljøvurdering og sammenfattende redegørelse her:

PlanenMiljøvurdering. Bilag 3 Kort-Vådområde og sikringsdige. Bilag 4 Kort-Skybrudsveje . Sammenfattende redegørelse.

Planen giver grundlag for at klimatilpasse det nordlige Vorup. Området tilpasses fremtidig ekstrem regn og stormflod vha. tiltag i byområdet og i naturområdet Storkeengen. Tiltagene omfatter skybrudsveje, konstruerede vådområder og dige. Projektet er første del af Klimabåndet under Byen til Vandet.

Planen har været i offentlig høring i 8 uger. Planen er vedtaget uden væsentlige ændringer. Vedtagelsen af planen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3. Miljøvurderingen og den sammenfattende redegørelse kan påklages efter de almindelige regler i miljøbeskyttelsesloven. Klagefristen er 19. februar 2018. Klagevejledning.

Planen kan indbringes for domstolene efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelseslovens §101, dvs. inden der er gået 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt eller en. evt. klage er afgjort. Søgsmålsfristen er 22. juli 2018.

Følg projektet på https://klima.randers.dk/visioner-planer-og-publikationer/klimatilpasning/storkeengen/