Forslag til tillæg til spildevandsplan for spildevandsrensning i det åbne land

Tillæg til spildevandsplan for et spildevandsrensning i det åbne land sendes i offentlig høring samt offentliggørelse af afgørelse om, at tillægget til spildevandsplanen ikke skal miljøvurderes.

02. marts 2018 - Oprettet af Jakob Aarup

Byrådet vedtog på mødet den 26. februar 2018 et forslag om tillæg til spildevandsplanen for spildevandsrensning i det åbne land. Randers Kommune har i
forbindelse med spildevandsplan 2009-2012 fastlagt hvilke ejendomme i udpegede områder i det åbne land, der skulle kloakeres, eller hvor der skulle etableres et privat anlæg.

Efterfølgende er ejendommenes spildevandsforhold blevet kortlagt. Dette har medført, at enkelte ejendommes fremtidige kloakering skal ændres. Der er tale om tre ejendomme, hvor spildevandsplanen skal ændres. Formålet med tillægget er derfor, at revidere den gældende spildevandsplan for Randers Kommune, så ejendommene bliver omfattet.

Læs planforslaget: Tillæg til spildevandsplan

Planen er i offentlig høring i 8 uger fra den 2. marts 2018 - 27. april 2018.

Såfremt du har kommentarer til planen, kan du sende dem til Randers Kommune, Miljø og Teknik på mail: miljoeogteknik@randers.dk senest den 27. april 2018.

Spørgsmål til planen og den offentlige høring kan rettes til Jakob Aarup på mail jakob.aarup@randers.dk.

Afgørelse om at sagen ikke skal miljøvurderes

Randers Kommune vedtog i 2009 en spildevandsplan for Randers Kommune, der fastlagde rammerne for ændring af spildevandsforholdene for ejendomme i det åbne land. På baggrund af kortlægningen af spildevandsforholdene i det åbne land har det efterfølgende vist sig nødvendigt at ændre spildevandsplanen for enkelte ejendomme (3 ejendomme).

Begrundelse for afgørelsen

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lbk. nr. 448 af 10. maj 2017) § 8, stk. 2, nr. 2, skal myndigheden gennemføre en vurdering af, om planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet, når disse i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Det er Randers Kommunes vurdering, at tillæg til spildevandsplanen må betragtes som en plan, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser, og derfor kan være omfattet af kravet om miljøvurdering.

Randers Kommune har gennemført en screening efter de kriterier, der er angivet i lovens bilag 3. I screeningen er der anvendt et skema med en række miljøtemaer, herunder de temaer, som en miljøvurdering jf. lovens § 1 stk. 2 skal omfatte. Dette tillæg til spildevandsplan vurderes på baggrund af screeningen, ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering.

Randers Kommune har ved afgørelsen lagt vægt på, at ændringen af spildevandsplanen for de enkelte ejendomme er en del af indsatsen for at opnå målopfyldelse i vandløb og søer. Ændring af spildevandsplanen for enkelte ejendomme fra planlagt kloakeret til privat anlæg vurderes ikke at påvirke vandmiljøet negativt, da anlægget skal overholde rensekravene i vandområdeplanerne. Anlæggene skal desuden overholde afstandskrav i spildevandsbekendtgørelsen til vandindvindingsanlæg. Anlæggene forventes derfor ikke at påvirke drikkevandsindvindingen.

Læs screening: Screening for miljøvurdering

Klagevejledning

Denne afgørelse kan i henhold til § 48, stk. 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede er jf. lovens § 50:

  • miljø- og fødevareministeren,
  • enhver med retlig interesse i sagens udfald
  • landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klagen skal indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnet klageportal, som der er et linket til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Randers Kommune gør opmærksom på, at der er gebyr for at indgive en klage. Du kan læse nærmere om gebyr på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Miljø- og Fødevareklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Randers Kommune. Randers Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.