Spildevandsledning fra Spentrup Renseanlæg til Mejlby

Spentrup Renseanlæg nedlægges og spildevandet transporteres i en ledning til Mejlby

25. september 2018 - Oprettet af Christina Sass Møller

Miljø- og Teknikudvalget vedtog på mødet den 18. september 2018 tillæg til spildevandsplanen om  ”Afskæring af Spentrup Renseanlæg og etablering af transportledning fra Spentrup Renseanlæg til Mejlby”.  Tillægget omhandler at spildevand, som i dag renses på Spentrup Renseanlæg, fremover skal renses på Randers Centralrenseanlæg. Spildevandet skal derfor pumpes fra Spentrup til Mejlby via en transportledning. Læs planforslaget: Tillæg nr. 48.

Ved at nedlægge Spentrup Renseanlæg og pumpe spildevandet til Randers Centralrenseanlæg kan Vandmiljø Randers A/S forbedre vandmiljøet ved Spentrup, reducere driftsomkostninger samt forbedre arbejdsmiljøet for selskabets ansatte.

Planen har været i offentlig høring i 8 uger. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til planforslaget i høringsperioden. Vedtagelsen af planen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3. Planen kan indbringes for domstolene efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelseslovens §101, dvs. inden der er gået 6 måneder.