Tilladelse til undersøgelsesboring på matrikel 7e Romalt By, Kristrup. Afgørelse om ikke VVM-pligt

Randers Kommune har givet Nymølle Stenindustrier tilladelse til, at etablere en undersøgelsesboring på ca. 30 meters dybde.

23. august 2017

Randers Kommune har givet Nymølle Stenindustrier tilladelse til, at etablere en undersøgelsesboring på ca. 30 meters dybde.

Boringen skal anvendes til prøvetagning med henblik på at fastlægge grundvandskvaliteten i området omkring Vilstrup Vandværk og Nymølle Stenindustriers grusgrav på matrikel 7e Romalt By, Kristrup.

Randers Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

 

Klagefristen udløber den 20. september 2017.