Lokalplan 642 - Erhvervsområde ved Hadstenvej, Sønder Borup

Endelig vedtagelse af lokalplan 642.

08. juni 2017 - Oprettet af Majken Hentze

Miljø- og teknikudvalget vedtog den 1. juni 2017 Lokalplan 642 – Erhvervsområde ved Hadstenvej, Sønder Borup.

Lokalplanen dækker et areal på ca. 9,3 ha. Området afgrænses mod øst af motorvej E45 og mod vest af Hadstenvej. Mod syd ligger Carlsberggrøften, som løber gennem området.

Lokalplanen er opdelt i 2 delområder. Den nordlige del må kun anvendes til grønne friarealer uden mulighed for skiltning, oplag o. lign., herunder midlertidig henstilling af materialer. Der må kun opføres bebyggelser, som tjener til rekreative formål. Der kan etableres et regnvandsbassin i området.

Lokalplanens sydlige del giver mulighed for opførelse af byggeri til erhvervsformål i form af trafikintensive erhverv, lettere industri, service-, lager- og værkstedsvirksomhed samt administration svarende til miljøklasse 2-4. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 100%. Det bebyggede grundareal må ikke overstige 50% for den enkelte ejendom. Bebyggelse må have en maksimal højde på 13 meter. Der kan etableres parkering og nødvendige tekniske installationer og anlæg til områdets daglige forsyning.

Den endelige vedtagelse er offentligt bekendtgjort den 8. juni 2017, jf. planlovens § 30.

Ændringer i planforslaget

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 5. januar 2017 til den 2. marts 2017.

I forbindelse med den endelige vedtagelse har udvalget vurderet de indkomne bemærkninger.

Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer af planen.

Se: Lokalplan 642

Retsvirkninger

Efter den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan give dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Vedtagelsen af planerne betyder, at anvendelsen af arealerne herefter skal ske i overensstemmelse med planerne.

Der kan klages over Randers Kommunes beslutning, se klagevejledning.

Klagevejledning 

 Ifølge planloven kan man klage over retlige spørgsmål relateret til den måde en lokalplan er vedtaget på, eller hvis man finder, at indholdet af en lokalplan strider imod planloven i henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed.

Hvem kan klage?

Enhver med retlig interesse i sagens udfald er klageberettiget. Derudover er foreninger og organisationer, der har som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Hvordan klager jeg?

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter lokalplanen er offentligt bekendtgjort. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år, men er endnu ikke reguleret for 2017.

Du kan læse mere om klagens behandling ved Planklagenævnet, Nævnenes Hus

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan.

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail plan@randers.dk. Randers Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.