Lokalplan 640 - Sporbyen Scandia

Endelig vedtagelse af lokalplan 640 - Sporbyen samt ophævelse af lokalplan 160-R

08. november 2017 - Oprettet af Merethe Bering

Byrådet vedtog den 6. november 2017 Tillæg 1 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan 640 – Sporbyen Scandia - med tilhørende sammenfattende miljøredegørelse. Byrådet vedtog desuden at ophæve lokalplan 160-R i sin helhed.

Den endelige vedtagelse er offentligt bekendtgjort den 8. november 2017, jf. planlovens § 30.

Ændringer i planforslagene

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 14. juni til den 23.august 2017.

I forbindelse med den endelige vedtagelse har Byrådet vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag.

Der blev på baggrund af høringssvarene indarbejdet følgende væsentlige ændringer i lokalplanen:

- Præcisering af mulighederne for detailhandel i Sporbyen, så der bliver mulighed for at udnytte

rammen til udvalgsvarer i såvel torvehallen som i byggefelt S uden at den samlede mulighed for

udvalgsvarebutikker i området øges. Forvaltningen har desuden fået uddybet behovet for

dagligvarebutikker set i lyset af projektet på Udbyhøjvej 62.

- Tekniske justeringer som følge af spildevandsplanens indhold og præcisering af signaturen for

- Justering af byggemuligheder i byggefelt I som følge af konkret opmåling og projektønske. Byggemulighederne svarer til det visualiserede.

-Justering af placering af byggefelt N

 Miljøvurdering

Der er i forbindelse med planlægningen udarbejdet foretaget en miljøvurdering og sammen med lokalplanen offentliggøres hermed en sammenfattende miljøredegørelse, jf. § 9, stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Se: Lokalplan 640

Retsvirkninger

Efter den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan give dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Vedtagelsen af planerne betyder, at anvendelsen af arealerne herefter skal ske i overensstemmelse med planerne.

Der kan klages over Randers Kommunes beslutning, se klagevejledning.

Klagevejledning 

 Ifølge planloven kan man klage over retlige spørgsmål relateret til den måde en lokalplan er vedtaget på, eller hvis man finder, at indholdet af en lokalplan strider imod planloven i henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed.

Hvem kan klage?

Enhver med retlig interesse i sagens udfald er klageberettiget. Derudover er foreninger og organisationer, der har som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Hvordan klager jeg?

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter lokalplanen er offentligt bekendtgjort. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år, men er endnu ikke reguleret for 2017.

Du kan læse mere om klagens behandling ved Planklagenævnet, Nævnenes Hus

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan.

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail plan@randers.dk. Randers Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.