Lokalplan 638 - Et boligområde ved Storegade i Assentoft

Endelig vedtagelse af lokalplan 638 - Et boligområde ved Storegade i Assentoft.

11. januar 2017 - Oprettet af admin

Miljø- og teknikudvalget vedtog den 22.12.2016 Lokalplan nr. 638 Et boligområde ved Storegade i Assentoft. Den endelige vedtagelse er offentligt bekendtgjort onsdag den 11.1.2017, jf. planlovens § 30.
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse ved Storegade i den sydøstlige del af Assentoft. Området har et samlet areal på ca. 4 ha og omfatter Storegade 2 B i Assentoft, den nordlige del af matr. nr. 16a Assentoft By, Essenbæk.
Planforslaget har været i offentlig høring fra den 29.9.2016 til den 21.11.2016.

I forbindelse med den endelige vedtagelse har Byrådet vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag. Der blev på baggrund af høringssvarene indarbejdet følgende væsentlige ændringer i lokalplanen:

  • Bemærkninger om arkæologiske forhold vedr. fund af fortidsminder, er skrevet ind i lokalplanens redegørelse.

  • Bemærkning til etablering af beplantning/ grønt hegn mod Storegade er skrevet ind i lokalplanens bestemmelser § 6.4 og § 9.4, således at, støjhegn langs Storegade plantes med et levende hegn i form af buske og/eller træer til afskærmning af støjhegn.

Derudover er der ingen ændringer, bortset fra mindre redaktionelle rettelser.

Se: Lokalplan 638

Endelige vedtagelser
Efter den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan give dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Vedtagelsen af planerne betyder, at anvendelsen af arealerne herefter skal ske i overensstemmelse med planerne.

Der kan klages over Randers Kommunes beslutning, se klagevejledning.

Klagevejledning 
Ifølge planloven kan man klage over retlige spørgsmål relateret til den måde en lokalplan er vedtaget på, eller hvis man finder, at indholdet af en lokalplan strider imod planloven i henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4.

Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed.

Hvem kan klage?
Enhver med retlig interesse i sagens udfald er klageberettiget. Derudover er foreninger og organisationer, der har som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Hvordan klager jeg?
Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter lokalplanen er offentligt bekendtgjort. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen.

Du kan læse mere om klagens behandling på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan.

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail plan@randers.dk. Randers Kommune videresender anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.