Lokalplan 637 - Området ved Randers Stadion

Endelig vedtagelse af lokalplan 637 og Kommuneplantillæg 2 samt sammenfattende miljøredegørelse

31. maj 2017 - Oprettet af Merethe Bering

Randers Byråd vedtog den 22. maj 2017 Lokalplan 637 samt Kommuneplantillæg 2 - Området ved Randers Stadion med tilhørende sammenfattende miljøredegørelse.

I forbindelse med den politiske behandling af planforslagene, har byrådsmedlem Kasper Fuhr Christensen fra Velfærdslisten forlangt sin mindretalsudtalelse fremlagt sammen med planforslagene. Byrådsmedlemmet bemærker: ”Velfærdslisten stemmer imod, fordi vi mener, det er tåbeligt at smide 130 millioner kroner efter en overflødig hal. Det lader til, at projektet desværre er blevet til et personligt prestigeprojekt for borgmesteren”.

Ændringer i planforslaget

Den endelige vedtagelse er offentligt bekendtgjort 31. maj 2017, jvf. Planlovens § 30. I forbindelse med den endelige vedtagelse har Byrådet vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag.

Der blev på baggrund af høringssvarene indarbejdet følgende væsentlige ændringer i lokalplanen:

  • Justering af lokalplanens kortbilag med tilpasning af arealet benævnt ’vej-, køre- og parkeringsareal’,

  • Justering af lokalplanens kortbilag med tilpasning af Byggefelt A,

  • Justering af lokalplanens kortbilag med tilpasning af arealet benævnt ’Forplads til Hal 4’,

  • Justering af maks. bygningshøjde i Byggefelt A fra kote 23 til kote 24,5, og

  • Justering af maks. højde på ventilationsafkast og -anlæg, solfangere og -celler o. lign. fra 1,2 m til 1,6 m, samt placeringen af disse anlæg.

Under byrådsbehandlingen blev der fremført og vedtaget et ændringsforslag, der lød: ”Borgmesteren stiller forslag om, at indsigelse fra Randers Freja i forhold til parkering i Delområde IV imødekommes, ved at lokalplanens Kortbilag 2 ændres, så arealet hvor der er etableret kunstgræsbane ikke udlægges til parkering, men i stedet udlægges til idræts- og sportsareal som de øvrige boldbaner. Derved vil alle eksisterende bold- og kunstgræsbaner være udlagt til idræts- og sportsareal”. Ændringsforslaget er efterfølgende blevet indarbejdet i lokalplanen.

Kommuneplantillægget er vedtaget uden væsentlige ændringer.

Se: Lokalplan 637

Se: Kommuneplantillæg nr. 2

Miljøvurdering

Der er i forbindelse med planlægningen udarbejdet en miljøvurdering. Miljøvurderingens sammenfattende redegørelse er bilagt lokalplanen og offentliggøres sammen, jvf. § 34 i lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Retsvirkninger
Efter den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan give dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Vedtagelsen af planerne betyder, at anvendelsen af arealerne herefter skal ske i overensstemmelse med planerne.

Der kan klages over Randers Kommunes beslutning, se klagevejledning.

Klagevejledning 
Ifølge planloven kan man klage over retlige spørgsmål relateret til den måde en lokalplan er vedtaget på, eller hvis man finder, at indholdet af en lokalplan strider imod planloven i henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed.

Hvem kan klage?
Enhver med retlig interesse i sagens udfald er klageberettiget. Derudover er foreninger og organisationer, der har som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Hvordan klager jeg?
Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter lokalplanen er offentligt bekendtgjort. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år, men er endnu ikke reguleret for 2017.

Du kan læse mere om klagens behandling ved Planklagenævnet, Nævnenes Hus

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan.

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail plan@randers.dk. Randers Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.