Lokalplan 581 - Thors Bakke

Endelig vedtagelse af lokalplan 581 og Kommuneplantillæg nr. 21 Thors Bakke og sammenfattende miljøredegørelse

18. januar 2017 - Oprettet af Merethe Bering

Randers Byråd vedtog den 16. januar 2017 Lokalplan nr. 581 samt Kommuneplantillæg nr. 21 - Thors Bakke med tilhørende sammenfattende miljøredegørelse.

I forbindelse med den politiske behandling af planforslagene, har Kasper Fuhr Christensen fra Velfærdslisten forlangt sin afvigende mening fremlagt sammen med planforslagene. Byrådsmedlemmet bemærker: ”Forslaget udmønter en hemmeligholdt aftale mellem kommunen og en privat investor. Velfærdslisten finder, at det er udemokratisk og uordentligt, at borgerne ikke kan få aftalen at se. Alene af den grund stemmer Velfærdslisten imod forslaget. Velfærdslisten finder desuden, at byrådsflertallet gambler med kommunekassen, fordi man i den hemmelige aftale lægger op til en model, der kan føre til en ny boligskandale a la Randersegnens Boligforening”.

Den endelige vedtagelse er offentligt bekendtgjort den 18. januar, jf. planlovens § 30.I forbindelse med den endelige vedtagelse har Byrådet vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag.

Der blev på baggrund af høringssvarene indarbejdet følgende væsentlige ændringer i lokalplanen:

  • Mulighed for altaner mod nord-sydgående stiforløb i byggefelt E

  • Tapperigade ændres, så den ikke længere er gennemgående, men brydes ved stiforløbet.

  • Landskabstrappens udformning tydeliggøres

Kommuneplantillægget er vedtaget uden ændringer.

Se: Lokalplan 581

Se: Kommuneplantillæg nr. 21

Miljøvurdering
Der er i forbindelse med planlægningen udarbejdet en miljøvurdering og sammen med lokalplanen offentliggøres hermed en sammenfattende miljøredegørelse, jf. § 9, stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Se: Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering lokalplan Thors Bakke

Retsvirkninger
Efter den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan give dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Vedtagelsen af planerne betyder, at anvendelsen af arealerne herefter skal ske i overensstemmelse med planerne.

Der kan klages over Randers Kommunes beslutning, se klagevejledning.

Klagevejledning 
Ifølge planloven kan man klage over retlige spørgsmål relateret til den måde en lokalplan er vedtaget på, eller hvis man finder, at indholdet af en lokalplan strider imod planloven i henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4.

Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed.

Hvem kan klage?
Enhver med retlig interesse i sagens udfald er klageberettiget. Derudover er foreninger og organisationer, der har som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Hvordan klager jeg?
Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter lokalplanen er offentligt bekendtgjort. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen.

Du kan læse mere om klagens behandling på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan.

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail plan@randers.dk. Randers Kommune videresender anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.