Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan - Opsamling

Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan - Opsamling på Kommuneplan 2017.

06. december 2017 - Oprettet af Mette Trudslev

Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2017 er i offentlig høring fra 5. december 2017 til 6. februar 2018.

Høringssvar skal sendes til plan@randers.dk eller til Miljø & Teknik, Odinsgade 7, 8900 Randers C og skal være modtaget senest tirsdag 6. februar 2018.

Se forslag til Tillæg 6 til kommuneplan her

Baggrund og formål

Dette tillæg 6 til Randers Kommuneplan 2017 er en opsamling på den offentlige høring af Forslag til Randers Kommuneplan 2017. Derfor er der både ændringer til rammer og retningslinjer i dette tillæg.

Det er mindre ændringer som Byrådet ønsker skal indgå i kommuneplanen, men hvor forvaltningen har vurderet, at det kræver en ekstra offentlig høring. Derudover er der en række ønsker som er opstået i høringsperioden som også medtages.

Oversigt over ændringer:

 • Asferg – Flytning af ramme til bolig
 • Enslev – Justering af ramme til blandet bolig og erhverv (landsbyafgrænsning)
 • Gjerlev – Flytning af ramme til bolig
 • Langå Væthvej – Ændring af ramme fra rekreativt område til boligområde
 • Langå Randersvej – Tilbageretning af ramme fra bolig til teknisk anlæg
 • Mejlby – Udvidelse af erhvervsområde
 • Randers Blommevej – Ny ramme til offentlig formål
 • Randers Dronningborg – Tilretning af rammegrænse ml. bolig og offentlig område
 • Randers Fabers Allé – Justering af bestemmelser for offentlig formål
 • Randers Glarbjergvej – Justering af bestemmelser for blandet bolig og erhvervsområde samt boligområde
 • Centerområde ved Randers Havn
 • Randers Kærsmindeparken – Justering af bestemmelser for rekreativt område
 • Randers Nørrebrogade – Justering af afgrænsning og bestemmelser for boligområde
 • Væth – Tilretning af ramme til blandet bolig og erhverv (landsbyafgrænsning)
 • Spentrup – Justering af bestemmelser for boligområde
 • Tånum - Tilretning af ramme til blandet bolig og erhverv (landsbyafgrænsning)
 • Generelle ramme ang. erhverv langs med indfaldsvejene - ny
 • Retningslinjer for Bevaringsværdige bygninger – tilretning af kort
 • Tilretning af detailhandelbestemmelser efter ny planlov
 • Retningslinjer for Grønt Danmarkskort – tilretning af kort

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af forslaget til tillæg 6 til kommuneplan 2017 i henhold til miljøvurderingsloven (lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbkg. nr. 448 af 10. maj 2017).

Ifølge miljøvurderingsloven skal et planforslag kun miljøvurderes, hvis det må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

I screeningen er det vurderet, hvorvidt planforslaget har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv. På baggrund af screeningen er det byrådets vurdering, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planforslaget, da planen vurderes ikke at danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Begrundelse for afgørelse vedr. miljøvurdering truffet på baggrund af § 10

 • Områderne ved Gjerlev og Tånum er omfattet af landskabelig interesse, men det vurderes at byggeriet ved en konkret planlægning kan tilpasses landskabet.
 • På området ved Asferg er der beskyttede sten og jorddiger samt bilag IV-arter, men det vurderes at der ved en konkrete planlægning kan tages hensyn til dette.
 • Ved områderne ved Asferg og Kærsmindebadet skal der ved konkret planlægning tages hensyn til forventningen om de kommende regnmængder.
 • Udvidelsen ved Mejlby er omfattet af særlig drikkevandsinteresser. Det er redegjort og vurderet, at den mindre udvidelse af erhvervsområdet ikke påvirker drikkevandet.

Byrådets afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslagene. Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet med en klagefrist på 4 uger.

Klagevejledning

Klagevejledning for lokalplanforslag og afgørelse vedr. miljørapport