Forslag til lokalplan 650 og tillæg 08 til kommuneplan 2017 - Fårup Betonindustri a/s

Forslag til lokalplan 650 og tillæg 08 til kommuneplan 2017 - Erhvervsområde; Fårup Betonindustri a/s på Kærvej 1 i Fårup samt afgørelse om miljøvurdering

06. september 2017 - Oprettet af Majken Hentze

Økonomiudvalget vedtog den 28.08.2017 Forslag til lokalplan 650 og forslag til tillæg 08 til kommuneplanen – Erhvervsområde, Fårup Betonindustri a/s på Kærvej 1 i Fårup - med tilhørende miljøvurdering til offentlig høring i 4 uger, jf. planlovens § 24.

Planforslagene er i offentlig høring fra onsdag 6. september til onsdag 4. oktober 2017.

Høringssvar skal sendes til plan@randers.dk eller til Miljø & Teknik, Odinsgade 7, 8900 Randers C og skal være modtaget senest onsdag 4. oktober 2017

Se forslag til lokalplan 650 og tillæg 08 til kommuneplanen her

Planforslagenes indhold

Planforslagene tager udgangspunkt i den eksisterende virksomhed. Planforslagene skal sikre rammerne for virksomhedens fortsatte vækst og udvidelse under hensyntagen til den omkringliggende natur.

Forslag til Lokalplan 650 giver mulighed for at anvende området til erhvervsmæssige formål i miljøklasse 3 -5 med tilhørende administration, lager, opbevaringsfunktioner og lignende. Lokalplanforslaget fastsætter bestemmelser, der giver mulighed for at øge antallet af bygninger knyttet til virksomhedens produktion samt til etablering af parkeringsareal. 

Planforslaget dækker et område på ca. 10 ha. Området inddeles i 3 delområder.

Delområde I ligger øst for Engvej, hvor den nuværende bebyggelse ligger. Dette område må kun anvendes til produktion, oplag, administration, lager og andet byggeri knyttet til virksomhedens aktiviteter. Ny bebyggelse skal placeres indenfor delområde I. Bebyggelsesprocenten i delområde I må ikke overstige 60 %. Bebyggelsen skal placeres indenfor de fastlagte byggefelter, som giver mulighed for bebyggelser med højder på mellem 6 og 18 meter over eksisterende terræn. Den højeste bebyggelse ligger centralt i området, hvor der også i dag er høje siloer. Der udlægges endvidere byggefelt, der giver mulighed for placering af kranbaner. Da der ligger boliger umiddelbart op ad virksomheden, sikrer lokalplanen, at der kan etableres støjafskærmning hvis nødvendigt.

Delområde II vest for Engvej må kun, som i dag, anvendes til udendørs oplag- og manøvreplads. Oplag indenfor området skal afskærmes mod syd og vest ned til Skals ådal og i forhold til den omkringliggende natur af den eksisterende jordvold. Den etablerede beplantning på jordvolden skal vedligeholdes og bevares. Der må ikke opføres bebyggelse af nogen art i delområdet. Hermed sikres de landskabelige værdier i det åbne land mod vest bedst muligt.

Delområde III må kun anvendes til parkeringsplads. Der må ikke opføres bebyggelse af nogen art i delområdet.

Forslaget til kommuneplantillæg giver mulighed for at realisere den planlægning, som er beskrevet i lokalplanforslaget. Herunder ændringer af den maksimale bygningshøjde fra 8,5 m til 18 m og en ændring af bebyggelsesprocenten fra 50 til 60. For at sikre, at arealerne vest for Engvej friholdes for bebyggelse, udlægges to kommuneplanrammer, hvoraf den ene skal friholdes for bebyggelse af enhver art.

Miljøvurdering

Lokalplanens område er screenet i henhold til bestemmelserne i lov om Miljøvurdering, og forvaltningen er under dette arbejde ikke stødt på forhold, som vil kræve, at der udarbejdes en miljøvurdering for lokalplanens område.

Randers Byråd har derfor besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Begrundelsen herfor fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Beslutningen om at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering kan påklages.

Retsvirkninger

Midlertidige retsvirkninger

Klagevejledning

Klagevejledning for miljøvurdering