Forslag til lokalplan 649 - Institutionsområde på Purager

Forslag til lokalplan 649 - Institutionsområde på Purager samt afgørelse om miljøvurdering

11. september 2017 - Oprettet af Majken Hentze

Miljø - og Teknikudvalget vedtog den 07.09.2017 Forslag til lokalplan 649 - Institutionsområde Purager til offentlig høring i 4 uger, jf. planlovens § 24.

Forslag til lokalplan 649 er i offentlig høring fra mandag 11. september til mandag 9. oktober 2017.

Høringssvar skal sendes til plan@randers.dk eller til Miljø & Teknik, Odinsgade 7, 8900 Randers C og skal være modtaget senest mandag 9. oktober 2017

Se forslag til lokalplan 649

Planforslagenes indhold
Lokalplanforslaget omfatter cirka 9.800 m2 og giver mulighed for institutionsformål indenfor lokalplanområdet. Lokalplanforslaget overfører et område fra landzone til byzone og udlægger et nyt byggefelt til mulig udvidelse af området eksisterende faciliteter.

 Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Randers Kommuneplan 2017.

Miljøvurdering

Lokalplanens område er screenet i henhold til bestemmelserne i lov om Miljøvurdering, og forvaltningen er under dette arbejde ikke stødt på forhold, som vil kræve, at der udarbejdes en miljøvurdering for lokalplanens område.

Randers Byråd har derfor besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Begrundelsen herfor fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Beslutningen om at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering kan påklages.

Retsvirkninger

Midlertidige retsvirkninger

Klagevejledning

Klagevejledning for miljøvurdering