Forslag til Lokalplan 639 og Kommuneplantillæg 3 med miljørapport for DAKA

Byrådet vedtog den 18. december 2017 Forslag til Lokalplan 639 og Tillæg 3 til kommuneplanen samt miljørapport, Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft.

DAKA ved Assentoft set fra Kronjydevej, fra syd mod nord.

20. december 2017 - Oprettet af Thomas Djernæs

Forslag til Lokalplan 639 og Tillæg 3 til kommuneplanen samt miljørapport, er i 10 ugers offentlig høring fra onsdag den 20. december 2017 til onsdag den 28. februar 2018.

Høringssvar skal sendes til plan@randers.dk eller til Miljø & Teknik, Odinsgade 7, 8900 Randers C og skal være modtaget senest onsdag den 28. februar 2018.

Der afholdes offentligt borgermøde om planforslagene og miljørapporten i Borgerhuset på Stadionvej 41, Assentoft, 8960 Randers SØ, onsdag den 24. januar 2018, fra kl. 19.00 til 21.00.

Se Forslag til Lokalplan 639, Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Se Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2017, Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Se Miljørapporten, Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Se den hidtil gældende Lokalplan 141 fra 1989, som foreslås erstattet med ny planlægning

Planforslagenes indhold

Byrådet har igangsat udarbejdelse af planforslag for at give DAKA nye mulighed for at udvide virksomheden.

Den ønskede udvidelse kræver en ny lokalplan og et kommuneplantillæg for området, fordi DAKA ønsker at følgende nye muligheder:

• At udvide mod øst, ud over det hidtil gældende lokalplanområde.
• At hæve miljøklassen for erhvervsområdet fra 1-4 til 5-7.
• At afgrave og flytte op til 100.000 m³ jord og sand.
• At øge bebyggelsesprocenten fra 33 % til 50 %.
• At øge den maksimale bygningshøjde fra 13 m til 15 m.

Lokalplanområdet opdeles følgende 7 delområder med følgende ændringer i forhold til hidtil gældende planlægning: (Se videre herom i de ovennævnte planforslag).

Delområde I

7,3 ha. Det hidtidige fabriksområde.
Uændret: Byggehøjde fastholdes til 13,0 m, undtaget er skorstene master m.m.
Nyt: Tydelige og nutidige krav til farver og materialer - af hensyn til landskab.

Delområde II

2,6 ha. Det hidtidig spildevandsanlæg.
Nyt: Bygningshøjden nedsættes, fra 13,0 m til 8,5 m.
Nyt: Ikke tilladt at opføre skorstene, siloer, master m.m. over 8,5 m.

Delområde III

3,8 ha. Nåleplantage. (Ikke fredskov).
Nyt: Mulighed for terrænregulering (100.000 m³ kan graves af).
Nyt: Udvidelse af fabriksområdet mod øst.
Nyt: Bygningshøjde fastsættes til 15,0 m
Nyt: Krav om at etabl. 2 m høje jordvolde mod syd og øst.
Nyt: Krav om at etablere plantebælter med træer og buske langs voldene.
Nyt: Krav om at en del af området skal anvendes til volde og beplantning.
Nyt: Ikke tilladt at opføre skorstene, siloer, master m.m. over 15,0 m.

Delområde IV

5,3 ha. Ubebyggede arealer, hvoraf en del ligger udyrket hen.
Nyt: Udlægges som grønt område.
Nyt: Kan anvendes til deponering af op til maks. 87.000 m³ overskudsjord.

Delområde V

6,1 ha. Ubebyggede skrænter med skov.
Nyt: Udlægges som grønt område.
Nyt: Kan anvendes til deponering af op til maks. 20.000 m³ overskudsjord
Nyt: Krav om at deponering skal formes efter landskabet.

Delområde VI

2,1 ha. Ubebyggede skrænter med skov.
Nyt: Udlægges som grønt område.

Delområde VII

0,3 ha. Den offentlige vej, Kronjydevej. Ingen ændringer.

Fælles for delområde I, II og III

Nyt: Miljøklassen hæves fra 1-4 til 5-7. (I den gældende kommuneplanramme er miljøklassen fastlagt til 1-4, hvilket er for lidt i forhold til anvendelsen af stedet til destruktionsanstalt).
Nyt: Bebyggelsesprocenten fastsættes til maks. 50. (I den gældende lokalplan er bebyggelsesprocenten fastsat til 33. I den gældende kommuneplanramme er bebyggelsesprocenten 50. I De tre delområder er der nu opført knap 30.000 m² byggeri - svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 22. Med en bebyggelsesprocent på 50, vil der i de tre delområder (I, II og III) kunne opføres i alt knap 69.000 m² bruttoetageareal. Inden for det nye lokalplanområde vil der således kunne opføres nye bygninger på i alt ca. 39.000 m² bruttoetageareal, ud over den bebyggelse på knap 30.000 m², som ligger i området i dag).
Uændret: Antallet af etager på nye bygninger begrænses til maks. 2.
Nyt: Nye bygninger og anlæg skal opføres i farver og materialer, der er tilpasset til fjordlandskabet i området. Dette er nu nærmere defineret i bestemmelserne.

Fælles for delområde IV, V og VI

Nyt: Områderne udlægges som grønne områder. (Områderne er i dag er ubebyggede).
Nyt: Områderne skal friholdes for enhver form for bebyggelser og anlæg.
Nyt: Områderne skal henligge med tæt afskærmende beplantning af træer og buske i forhold til det omgivne fjordlandskab.
Delvist nyt: Områderne henlægger allerede i dag delvist som selvgroet skov, og skal fremover fortsat udvikles til egentlige tætte skovområder med plantede og selvgroede træer og buske. Dette gælder også de depoter af jord og sand, som med tiden skal dækkes af tæt beplantning.

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelse af planforslagene er der udarbejdet en miljørapport, der i henhold til miljøvurderingsloven beskriver miljømæssige konsekvenser af de ændringer, der fremgår af planforslagene. Se indholdet i miljørapporten herover.

Midlertidige retsvirkninger

Se de midlertidige retsvirkninger som gælder for lokalplanområdet i ét år fra offentliggørelsen af planforslag.

Klagevejledning

Se klagevejledningen for lokalplanforslag og afgørelse vedr. miljørapport